Khoa Ngoại ngữ

   I.       Nhân sự:  STT  Họ & tên  Học hàm – Học vị  Chức vụ  SĐT 1  Nguyễn Thanh Dũng  Tiến sỹ  Phụ Trách Khoa   2  Nguyễn Anh Tài  Thạc sỹ  Phó Trưởng khoa   3  Đoàn Viết Khôi  Thạc Xem tiếp …