Trung tâm Đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

1. Chức năng

– Nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho mọi đối tượng người nước ngoài có nhu cầu;

– Tham mưu cho Khoa KHXH& NV nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu khoa học chuyên sâu về các vấn đề Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (đặc biệt là văn hóa vùng Nam bộ);

– Tham mưu cho BGH Trường về việc Tổ chức các hoạt động giao lưu và quảng bá Văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế; quản lý các sự kiện, dịch vụ học thuật – văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài trường;

2. Nhiệm vụ

– Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa VN cho các đối tượng là người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long và các địa phương lân cận khi có nhu cầu. Trước mắt là cho các du học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại Trường.

– Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm khoa học về các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (đặc biệt là văn hóa Nam bộ);

– Trao đổi hợp tác, mở rộng mối liên kết học thuật của Khoa KHXH&NV; trường Đại học Cửu Long với các trung tâm, trường đại học, các tổ chức xã hội và các cơ quan đơn vị trong và ngoài nước;

– Tổ chức các chương trình hoạt động giao lưu hợp tác giữa sinh viên Trường Đại học Cửu Long và sinh viên các trường đại học trong và ngoài nước;

– Tổ chức biên soạn, phổ biến các giáo trình về Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam… 

                                             

NHIỆM VỤ NHÂN SỰ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

STT Họ và tên Học vị Chức vụ Nhiệm vụ
      1  Nguyễn Hoa Bằng     TS  Giám đốc  Phụ trách điều hành chung hoạt động của Trung tâm.
      2  Trần Văn Thạch    ThS  Phó Giám đốc  Phụ trách giảng dạy và học tập
      3  Nguyễn Thị Phượng     CN  Kế toán