Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng

Ngày đăng: 26-04-2017

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

I.    Nhân sự:

TT

Họ và tên

Học hàm - Học vị

Chức vụ

1

 Lê Thị Lộc Mai

Thạc sĩ

  Trưởng phòng

2

 Phan Ngọc Diễn

Cao học

  Phó Trưởng phòng

3

 Phạm Quốc Trường

Cao học

  Cán bộ

4

 Lê Thị Bích Phượng

Cao học

  Cán bộ

5

 Nguyễn Thị Cẩm Tú

Đại học

  Cán bộ

6

 Lê Thị Diễm Kiều

Đại học

  Cán bộ

7

 Võ Thị Diễm

Đại học

  Cán bộ

8

 Nguyễn Huy Hoàng

Đại học

  Cán bộ

 

II.    Địa chỉ trang web riêng của đơn vị: http://mku.vn/edusoft

    III.   Chức năng:

             Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện công tác về khảo thí, phối hợp với các Khoa, đơn vị tổ chức các kỳ thi, quản lý bài thi, điểm thi của sinh viên.

            Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện các nghiệp vụ về kiểm định chất lượng đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục theo Quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuẩn bị điều kiện để tham gia xếp hạng cùng với các trường trong vùng và cả nước.

     IV.  Nhiệm vụ:

    a. Công tác khảo thí:

          1. Tổ chức xây dựng và trình Ban Giám hiệu ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí, kiểm định chất lượng đào tạo. Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị.

           2. Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh,thi kết thúc học phần cho các hệ đào tạo đại học và sau đại họctheo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          3. Phối hợp với Phòng Tuyển sinh và tư vấn hướng nghiệptổ chức thực hiện công tác tuyển sinh theo Quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chuyên trách công tác đề thi, chấm thi.

           4. Tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi học phần cho các hệ đào tạo đại học và sau đại học.

         5. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Phòng Ban liên quan để tổ chức thi, in sao đề thi và thực hiện Quy trình chấm thi cho các kỳ thi trong toàn Trường theo đúng Quy chế.

          6. Thẩm định việc chấm thi. Phân tích, so sánh kết quả từng môn học qua các năm;

          7. Quản lý và chịu trách nhiệm về điểm thi của sinh viên bằng văn bản và các tập tin dữ liệu, chuyển dữ liệu điểm về các đơn vị liên quan quản lý.

          8. Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật đề thi, bài thi theo đúng quy chế.

    b. Công tác đảm bảo chất lượng:

         1. Xây dựng và theo dõi các hoạt động của hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo trong Trường. Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, hoàn thành kế hoạch tự đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo và tiến dần đến việc đăng ký xếp hạng cùng các trường trong cả nước.

        2. Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo của Trường; Chuẩn bị hồ sơ báo cáo phục vụ cho công tác đánh giá ngoài; Đồng thời tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         3. Tổ chức triển khai phiếu đánh giá môn học, tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo Ban Giám hiệu trong từng học kỳ.

         4. Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi cho Hiệu trưởng. Đánh giá chất lượng đào tạo theo yêu cầu của cấp trên.

         5.  Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo./.

 

Nguồn: Phòng KT&ĐBCL

Tin liên quan

  Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng 

  Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng 

Xem tiếp 

Back to Top