Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Phòng Thanh tra Đào tạo

Ngày đăng: 26-04-2017

PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO

I.  Nhân sự:

 

STT

Họ & tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

SĐT

01

  Trần Ngọc

 

Phó Trưởng phòng

 

02

  Nguyễn Minh Hiếu

Thạc sĩ

Cán bộ

  0919 283 031

03

  Biện Công Hồ

Thạcsĩ

Cán bộ

  0939 244 419

04

  Trần Quang Thái

Cao học

Cán bộ

  0908 969 115

 

II.  Chức năng

        Phòng Thanh tra đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo của Trường nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật, quy định, quy chế, tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo.

Nhân sự của phòng Thanh tra đào tạo gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, nhân viên cơ hữu và một số cán bộ giảng dạy được trưng dụng.

III.  Nhiệm vụ:

1.   Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và có kế hoạch hoạt động theo năm học.

2.   Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo ở các Khoa, Bộ môn, Trung tâm.

3.   Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ, quy chế học tập của Bộ và của Trường.

4.   Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng, tài liệu dạy học.

5.   Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Trung tâm nhận xét đánh giá, phản hồi ý kiến của sinh viên về nội dung, giờ dạy, phong cách, phương pháp giảng dạy của giảng viên.

6.   Giám sát việc tổ chức, quản lý các lớp mở ngoài Trường theo các Hợp đồng liên kết đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

7.   Lưu trữ hồ sơ thanh tra theo quy định.

8.   Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo theo yêu cầu của cấp trên; chủ động trong việc phát hiện các vụ việc, kịp thời báo cáo để có biện pháp phối hợp với các đơn vị liên quan cùng giải quyết kịp thời.

9.   Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

IV. Nguyên tắc hoạt động thanh tra

1.  Hoạt động thanh tra phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và hiệu quả; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị, các nhân là đối tượng thanh tra và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

2.  Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra phải tuân theo quy định của pháp luật về thanh tra và phải chịu trác nhiệm trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình.

V. Hình thức hoạt động thanh tra

Hoạt động thanh tra trong trường được tiến hành theo hai hình thức:

1.  Thanh tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch hàng năm do Hiệu trưởng phê duyệt và có thông báo trước cho đối tượng thanh tra, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2.  Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Hiệu trưởng giao.

VI. Yêu cầu đối với công tác thanh tra

1.  Hoạt động thanh tra phải khẳng định được những ưu điểm, thành tích, những việc làm đúng để phát huy, phòng ngừa, phát hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý kịp thời những khuyết điểm, sai phạm.

2.  Qua hoạt động thanh tra đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những chính sách, quy định của Trường không phù hợp với thực tế.

VII. Quan hệ công tác

1.  Phòng Thanh tra Đào tạo chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và theo sự hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Đào tạo cấp trên.

2.  Phối hợp với các đơn vị trong trườngtrướckhi tiến hành thanh tra.

                                                      

 

Nguồn: Phòng TTĐT

Tin liên quan

  Phòng Thanh tra Đào tạo 

Xem tiếp 

Back to Top