Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Từ ngày 26/3/2018 đến 31/3/2018

Date post: 26-03-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 26/3/2018 đến ngày 31/3/2018)

 

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 26/3/2018

7h00

Chào cờ

TTHC

Tất cả cán bộ, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Lê Thanh Vũ

10h00

Đón tiếp và làm việc với Đoàn khách Hàn Quốc.

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: QLKH-SĐH & HTQT, KHTC, TC-HCQT, ĐT, KT&ĐBCL.

Thầy Nguyễn Văn Thanh

Thứ ba, ngày 27/3/2018

7h00

Tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long

 

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH,

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ tư, ngày 28/3/2018

7h30

Tập huấn cán bộ tư vấn cắm chốt tại các Trường THPT

HT1

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Trung tâm TS-TVHN

CB-GV được phân công cắm chốt.

Thầy Nguyễn Cao Đạt

8h00

Tập huấn đánh giá nội bộ và trao đổi kết quả xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

(đính kèm lịch chi tiết)

HC

4.02

Các đơn vị thực hiện ISO.

Thầy Nguyễn Văn Thanh

và Công ty Chí Tân

9h00

Đón tiếp và làm việc với Đoàn khách Nhật Bản và Hàn Quốc.

HT 2

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

Trưởng/Phó: Phòng QLKH-SĐH &HTQT, ĐT, KHTC, TC-HCQT.

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 29/03/2018

8h00

đến

9h00

Cán bộ, giảng viên, nhân viên có ý kiến cần phản ánh với Ban lãnh đạo Nhà trường.

Phòng

họp BGH

CB-GV-NV có nguyện vọng.

Thầy Lê Đức Hiện

8h30

Đón tiếp và làm việc với công ty CP Viễn thông FPT.

HT3

Trung tâm HTSV & QHDN

Thầy Nguyễn Cao Đạt

8h30

Tập huấn đánh giá nội bộ và trao đổi kết quả xây dựng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

(đính kèm lịch chi tiết)

HC

4.02

Các đơn vị thực hiện ISO.

Thầy Nguyễn Văn Thanh

và Công ty Chí Tân

9h00

Họp Hội đồng Quản trị mở rộng.

HT 2

Thành viên HĐQT;

Thành viên góp vốn;

Ban Kiểm tra tài chính.

Thầy Lê Đức Hiện

Thứ sáu, ngày 30/3/2018

8h00

Làm việc với công ty Chí Tân về việc“Tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001”.

Phòng

họp BGH

Ban Giám hiệu;

Cố vấn cấp cao BGH;

 

Thầy Nguyễn Văn Thanh

Thứ bảy, ngày 31/3/2018

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Back to Top