Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Lịch thi Kết thúc Học kỳ Cao học năm 2017-2018

Date post: 17-04-2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ CAO HỌC NĂM 2017-2018

 

Lịch thi Học kỳ & Lịch thi Học lại

- Văn học Việt Nam - Lớp 2A

- Tài chính Ngân hàng - Lớp 3A - Lớp 3B - Học lại 

- Quản trị kinh doanh - Lớp 5A - Lớp 5B - Học lại

- Kỹ thuật Xây dựng CTDD & CN - Học lại 

 

Nguồn: Phòng KT & ĐBCL

Back to Top