Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Thông tin công khai năm học 2017-2018

Date post: 03-06-2019

THÔNG TIN CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

 

Biểu mẫu 17 (Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018)

Biểu mẫu 18 (Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018)

Biểu mẫu 19 (Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018)

Biểu mẫu 20 (Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018)

Biểu mẫu 21 (Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017-2018)

 

Nguồn: Phòng QLĐT

Back to Top