Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Từ ngày 23/12/2019 đến 29/12/2019

Ngày đăng: 23-12-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Thành phần tham dự

Người chủ trì

Thứ hai, ngày 23/12/2019

7h30

Chào cờ

TTHC

Toàn thể chuyên viên, nhân viên và giảng viên có giờ giảng buổi sáng.

Thầy Trương Công Sơn

Thứ ba, ngày 24/12/2019

9h00

Họp Ban quản lý, in phôi, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Cửu Long

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ, Thầy Đạt, Thầy Dũng;

Thầy Toại, Thầy Thủ, Thầy Bằng, Thầy Thể, Thầy Mã Đức, Thầy Khôi, Cô Lộc Mai, Cô Mỹ, Thầy Trần Ngọc, Thầy Hiếu, Cô Huệ

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Họp đoàn Tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng phòng quay trực tuyến tại Trường ĐH CN Đồng Nai 13/12/2019

Phòng

4.02

Theo danh sách

Thầy Nguyễn Cao Đạt

Thứ tư, ngày 25/12/2019

8h00

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Phòng Kế hoạch –Tài chính

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Phòng KH-TC

Thầy Lương Minh Cừ

8h15

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Phòng QLTB-TS

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Phòng QLTB-TS

Thầy Lương Minh Cừ

8h30

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Phòng QLĐT

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Phòng QLĐT

Thầy Lương Minh Cừ

8h45

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Phòng KT-ĐBCL

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Phòng KT-ĐBCL

Thầy Lương Minh Cừ

9h00

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Phòng TC-HC

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Phòng TC-HC

Thầy Lương Minh Cừ

9h15

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Phòng CTCT-SV

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Phòng CTCT-SV

Thầy Lương Minh Cừ

9h30

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Phòng TTĐT

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Phòng TTĐT

Thầy Lương Minh Cừ

9h45

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Phòng QLKH

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Phòng QLKH

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Thư viện; Ban QLKTX

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Phòng Thư viện; BQLKTX

Thầy Lương Minh Cừ

10h15

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Trung tâm TS-TT

Thầy Lương Minh Cừ

10h30

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Viện HT&ĐTQT

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó:  Viện HT&ĐTQT

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Khoa NN-TS

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa NN-TS;

Trưởng/Phó: Bộ môn trực thuộc Khoa;

Thầy Lương Minh Cừ

15h00

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Khoa QTKD

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa QTKD

Thầy Lương Minh Cừ

15h30

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Khoa KT-CN

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa KT-CN

Thầy Lương Minh Cừ

16h00

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Khoa KHSK

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa  KHSK

Thầy Lương Minh Cừ

Thứ năm, ngày 26/12/2019

8h00

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Khoa KT-TC-NH

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa KT-TC-NH

Thầy Lương Minh Cừ

8h30

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Khoa NN

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa NN

Thầy Lương Minh Cừ

9h00

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Khoa KHXH&NV

Phòng

họp

HT 2

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa  KHXH&NV

Thầy Lương Minh Cừ

9h30

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Khoa Cơ bản

Phòng

họp

HT 3

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa  CB

Thầy Lương Minh Cừ

10h00

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Khoa  CNTT-TT

Phòng

họp

HT 3

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa  CNTT-TT

Thầy Lương Minh Cừ

10h30

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Khoa Luật KT

Phòng

họp

HT 3

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa  Luật KT

Thầy Lương Minh Cừ

10h45

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Khoa SĐH

Phòng

họp

HT 3

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Khoa  SĐH

Thầy Lương Minh Cừ

11h00

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Viện ĐTTX

Phòng

họp

HT 3

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: Viện ĐTTX

Thầy Lương Minh Cừ

11h15

Hội đồng Lao động – tiền lương làm việc với Viện CNSH-TPCLC; Trung tâm HTSV&QHDN; Tạp chí KH ĐH Cửu Long; TT giảng dạy tiếng Việt cho người NN

Phòng

họp

HT 3

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó:   Viện CNSH-TPCLC; Trung tâm HTSV&QHDN; Tạp chí KH ĐH Cửu Long; TT giảng dạy tiếng Việt cho người NN

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Làm việc với ông Nguyễn Huy Bằng, Nguyên Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phòng

họp

 HT 2

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: các đơn vị trực thuộc Trường

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ sáu, ngày 27/12/2019

8h00

ông Nguyễn Huy Bằng, Nguyên Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ và trao đổi với chuyên viên, nhân viên Nhà trường

Hội trường M

Ban Giám hiệu;

Toàn thể chuyên viên, giảng viên, nhân viên

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

8h00

Họp Hội đồng Lao động – tiền lương

Phòng

họp

HT 1

Thầy Cừ; Thầy Đạt, Thầy Dũng, Thầy Thanh, Thầy Sơn, Cô Linh, Cô Mỹ, Thầy Kiệp, Thầy Hiếu, Cô Hải;

Trưởng/Phó: các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm trực thuộc Trường

Thầy Lương Minh Cừ

14h00

Họp bàn về công tác phối hợp với Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội tham gia dự án Erasmus của Thụy Điển.

Phòng

họp

 HT 2

Ban Giám hiệu;

Thầy Thanh;

Trưởng/Phó: Phòng QLKH, Viện HT&ĐTQT, Khoa NN-TS, Khoa QTKD

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Thứ bảy, ngày 28/12/2019

7h00

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng khóa 2B

Phòng

họp

 HT 2

Theo quyết định thành lập hội đồng

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

9h00

Lễ Khai giảng cao học đợt 2 năm 2019

Hội trường HT 1

Ban Giám hiệu;

Trưởng/Phó: các đơn vị trực thuộc Trường;

Mỗi đơn vị cử 2 CV,GV tham dự

Thầy Nguyễn Thanh Dũng

Chủ nhật, ngày 29/12/2019

9h00

Lễ Khai giảng khóa đại học chính quy VB2  và khóa đại học hệ VLVH ngành sức khỏe

Hội

trường M

Đại diện HĐQT;

Ban Giám hiệu;

Thầy Thanh;

Trưởng/Phó: các đơn vị trực thuộc Trường

Thầy Lương Minh Cừ

               

 

Ghi chú:

- Thứ năm hàng tuần, Thường trực Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu tiếp chuyên viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên có ý kiến đóng góp với Nhà trường.

- Lịch công tác tuần có thể có sự thay đổi, theo thực tế phát sinh./.

 

Nguồn: Phong TC - HC

Tin liên quan

  Từ ngày 06/7/2020 đến 11/7/2020 

  Từ ngày 29/6/2020 đến 04/7/2020 

  Từ ngày 22/6/2020 đến 27/6/2020 

  Từ ngày 15/6/2020 đến 20/6/2020 

  Từ ngày 08/6/2020 đến 13/6/2020 

  Từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020 

  Từ ngày 25/5/2020 đến 30/5/2020 

  Từ ngày 18/5/2020 đến 23/5/2020 

  Từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020 

  Từ ngày 04/5/2020 đến 09/5/2020 

Xem tiếp 

Back to Top