Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Thông tin Ban Giám Hiệu

Date post: 17-06-2011

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

 

HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS LƯƠNG MINH CỪ

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. NGUYỄN CAO ĐẠT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. NGUYỄN THANH DŨNG

 

 

Nguồn: mku.edu.vn

Back to Top