Đại Học Cửu Long

Contact | Site Map | Language:Search:

Quy chế của Trường Đại học Cửu Long

Date post: 22-06-2011

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC CỬU LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

 

QUI ĐỊNH

 

Về chức năng – nhiệm vụ của các đơn vị, trách nhiệm – quyền hạn của các cấp lãnh đạo, nguyên tắc làm việc và quan hệ công tác trong Trường Đại học Cửu Long

(Ban hành kèm theo Quyết định số............/QĐ-ĐHCL

Ngày......tháng.......năm ….. của Hiệu trưởng)

----------------------------------

 

Chương I

 

QUI ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm (sau đây gọi tắt là các đơn vị thuộc Trường), làm việc theo Qui chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cửu Long, dưới sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Ban Giám Hiệu.

Điều 2. Các Cán bộ, nhân viên, giảng viên trong đơn vị làm việc theo sự phân công nhiệm vụ của cấp Trưởng và chịu trách nhiệm hoàn thành trước cấp Trưởng về công việc mình thực hiện.

Điều 3. Cơ chế tổ chức, quản lý điều hành

 1. Trong lĩnh vực đào tạo: Cơ chế 3 cấp
 2. Trường – Khoa – Bộ môn
 3. Trường – Khoa – Viện, Trung tâm
 4. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:
 5. Trường – Khoa – Bộ môn
 6. Trường – Viện, Trung tâm

 

Chương II

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẤP TRƯỜNG

 

Điều 4. Qui định chung

1. Các Hội đồng tư vấn cấp trường bao gồm: các hội đồng hoạt động thường xuyên theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng (Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường, Hội đồng tư vấn phát triển Trường...), các Hội đồng hoạt động định kỳ, được thành lập theo yêu cầu nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành công việc (Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật...)

2. Các Hội đồng có chức năng tham mưu, tư vấn cho Ban Giám Hiệu xem xét ra quyết định về chiến lược, các biện pháp xây dựng phát triển nhà Trường, hoặc trong phạm vi công việc của mình.

3. Các ủy viên Hội đồng có quyền đóng góp ý kiến, biểu quyết các chủ trương giải pháp do Hội đồng đề xuất, Chủ tịch Hội đồng quyết định.

4. Hội đồng gồm: Chủ tịch do Hiệu trưởng đảm nhận hoặc ủy quyền cho một Phó Hiệu trưởng phụ trách mảng công tác liên quan, Phó chủ tịch, Ban thường trực (nếu cần), Thư ký Hội đồng và các ủy viên. Các ủy viên do Hiệu trưởng chọn và quyết định, là cán bộ có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn, điều kiện, vị trí công tác.

Điều 5. Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường

1. Được thành lập và hoạt động theo Qui chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cửu Long, hội đồng Khoa học và Đào tạo trường làm việc theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường có chức năng tư vấn cho Ban Giám hiệu về:

- Qui hoạch và phát triển nhà trường trong quản lý đào tạo, các hoạt động khoa học và công nghệ của trường

- Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ, nhân viên cơ hữu của Trường.

2. Thành phần gồm có:

- Chủ tịch:            Hiệu trưởng;

- Phó chủ tịch:     Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo hoặc NCKH;

- Thư ký:               Trưởng Phòng Đào Tạo

- Các ủy viên:       Các Phó Hiệu trưởng, các Trưởng khoa, một số Trưởng phòng, một số Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên chính của Trường, một số nhà khoa học, quản lý giáo dục và đại diện một số tổ chức kinh tế - xã hội ở ngoài Trường quan tâm và am hiểu về giáo dục đại học.

Điều 6. Các Hội đồng hoạt động định kỳ

1. Hội đồng tuyển sinh

a. Hội đồng tuyển sinh có chức năng tổ chức, chỉ đạo thực hiện các kỳ tuyển sinh hàng năm, đồng thời mời giảng viên ra đề thi, giao nhận đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và phúc khảo, xét duyệt điểm chuẩn, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển, giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ thi tuyển sinh, tổng kết công tác tuyển sinh và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng Qui chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo.

b. Thành phần gồm có:

- Chủ tịch:                        Hiệu trưởng;

- Phó chủ tịch:                 Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo;

- Ủy viên thường trực:     Trưởng phòng đào tạo;

- Các ủy viên:                   Trưởng phòng khảo thí, Trưởng phòng tổ chức – Hành chánh, Trưởng phòng kế hoạch - Tài chánh, Trưởng phòng Quản trị - Thiết bị - Vật tư, Trưởng phòng Công tác CT-SV, một số Trưởng khoa có liên quan và cán bộ công nghệ thông tin.

c.Bộ máy giúp việc của Hội đồng tuyển sinh bao gồm: Ban thư ký, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Qui chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo.

2. Hội đồng tuyển dụng

a. Hội đồng tuyển dụng có chức năng đề ra quy trình và tiêu chí tuyển dụng; chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tuyển cán bộ, giảng viên cơ hữu theo đúng thủ tục tuyển dụng của Trường; phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng cho các đơn vị căn cứ vào nhu cầu đào tạo, công tác, phát triển Trường, chỉ tiêu biên chế đã được Hội đồng quản trị Nhà trường phê duyệt.

b. Thành phần gồm có:

- Chủ tịch:            Hiệu trưởng;

- Phó chủ tịch:     Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc đại diện Hội đồng quản trị;

- Thư ký:               Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

- Các ủy viên:       Các Phó Hiệu trưởng, đại diện Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Trường và Trưởng các đơn vị có người được đề nghị tuyển dụng.

3. Hội đồng thi đua khen thưởng CB-GV-NV

a. Hội đồng thi đua khen thưởng có nhiệm vụ tổ chức, phát động, theo dõi các phong trào thi đua trong Trường; phát hiện, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua cho đơn vị và cá nhân làm cơ sở cho việc tổng kết, đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua và các mức thưởng tương ứng đề nghị trường hoặc cấp trên (Bộ, Nhà nước) phê duyệt.

b. Thành phần gồm có:

- Chủ tịch:                  Hiệu trưởng;

- Phó Chủ tịch:          Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc đại diện Hội đồng quản trị.

- Thư ký:                     Trưởng phòng Tổ chức – Hành chánh.

- Ủy viên:                   Các Phó Hiệu trưởng, đại diện Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn Trường, Bí thư đoàn thanh niên Trường, Trưởng các Phòng, Khoa, Ban có liên quan.

4. Hội đồng thi đua, khen thưởng sinh viên

a. Hội đồng thi đua, khen thưởng sinh viện có nhiệm vụ giúp Ban Giám hiệu triển khai công tác thi đua, khen thưởng đối với sinh viên, trên cơ sở đề nghị của Khoa, Trung tâm và Phòng CT - SV, Hội đồng tiến hành xét danh sách cá nhân và đơn vị sinh viên có thành tích, đề nghị Ban Giám hiệu khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

b. Thành phần gồm có:

- Chủ tịch:                       Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác SV;

- Ủy viên thường trực:  Trưởng phòng Công tác Sinh viên;

- Các ủy viên:                   Đại diện các Phòng, Khoa, Ban có liên quan, Bí thư đoàn thanh niên Trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường.

5. Hội đồng kỷ luật

a. Hội đồng kỷ luậtcó nhiệm vụ nghiên cứu, xem xét hồ sơ vụ việc vi phạm, đánh giá mức độ, tính chất hành vi sai phạm; đề nghị hình thức xử lý kỷ luật đối với người vi phạm nhằm làm cho việc thi hành kỷ luật được nghiêm minh, dân chủ, công bằng và mang tính giáo dục.

b. Thành phần gồm có:

* Hội đồng kỷ luật cán bộ, nhân viên, giảng viên:

- Chủ tịch:                  Hiệu trưởng;

- Phó Chủ tịch:          Chủ tịch Công đoàn;

- Ủy viên thư ký:        Trưởng Phòng Tổ Chức – Hành chánh;

- Các ủy viên:             Các Phó Hiệu trưởng, đại diện Hội đồng quản trị, đại diện Đảng ủy, Trưởng (phó) đơn vị có người vi phạm kỷ luật.

* Hội đồng kỷ luật sinh viên

- Chủ tịch:                  Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác SV;

- Ủy viên thường trực: Trưởng phòng Công tác Sinh viên;

- Các ủy viên:             Đại diện các Phòng, Khoa có liên quan, Bí Thư Đoàn Thanh niên Trường, Chủ tịch Hội sinh viên Trường.

6. Hội đồng xét lương

a. Có nhiệm vụ khảo sát, nghiên cứu các chính sách, phương án về lương; căn cứ theo qui định của pháp luật và thực tế quĩ lương của Trường; căn cứ vào tổ chức, hoạt động, biên chế, năng suất lao động và hiệu quả làm việc của đơn vị, cá nhân để xác định các mức lương và thu nhập phù hợp với sự phát triển của Nhà trường và xã hội. Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc về lương bảo đảm đúng đối tượng và đúng tiêu chuẩn quy định

b. Thành phần gồm có:

- Chủ tịch:                  Hiệu trưởng;

- Phó chủ tịch:           Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc đại diện Hội đồng quản trị;

- Ủy viên thư ký:        Trưởng phòng Tổ chức – Hành chánh.

- Các ủy viên:             Các Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, đại diện Đảng ủy, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính và Trưởng đơn vị có người được xét lương.    

7. Hội đồng đấu thầu hoặc nghiệm thu xây dựng cơ bản, trang thiết bị mới

a. Chức năng:Tư vấn cho Ban Giám hiệura quyết định về đấu thầu, đầu tư mua sắm tài sản cố định phục vụ cho việc đào tạo, nghiên cứu và phục vụ công tác quản lý điều hành trong Trường.

b. Nhiệm vụ:Căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, kế hoạch được duyệt để đề ra yêu cầu, tiêu chí và lập hồ sơ dự thầu, tổ chức mời thầu, mở thầu,lựa chọn nhà thầu theo đúng Luật đấu thầu và theo qui định của Trường; báo cáo kết quả đấu thầu cho Ban Giám Hiệu

c. Thành phần gồm có:

- Chủ tịch:                  Hiệu trưởng;

- Ủy viên thư ký:        Trưởng phòng Quản trị -Thiết bị;

- Các ủy viên:             Đại diện HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chánh, Trưởng phòng Đào tạo, các Trưởng đơn vị có liên quan và một số chuyên viên có chuyên môn phù hợp.

8. Hội đồng thanh lý tài sản

a. Chức năng:Tư vấn cho Ban Giám hiệutrong trường hợp cần thanh lý những tài sản cố định đã cũ, hư hỏng, hết thời gian khấu hao, hoặc những tài sản không sử dụng lâu năm trong Trường.

b. Nhiệm vụ:Thống kê số lượng tài sản cần thanh lý, đánh giá tình trạng kỹ thuật của trang thiết bị, định giá thanh lý, phương thức thanh lý, nêu ý kiến bằng văn bản để Ban Giám hiệutrình HĐQT duyệt.

c. Thành phần gồm có:

- Chủ tịch:                  Hiệu trưởng;

- Ủy viên thư ký:        Trưởng phòng Quản trị -Thiết bị .

- Ủy viên:                   Đại diện HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chánh, Trưởng đơn vị có liên quan và một số chuyên viên.

9. Hội đồng biên soạn hoặc thẩm định giáo trình

a. Chức năng:Tư vấn cho Ban Giám hiệuvề biên soạn, thẩm định giáo trình – bài giảng của cán bộ giảng dạy và giám sát việc lưu hành, bảo vệ quyền tác giả.

b. Nhiệm vụ:Thông qua đề cương, kinh phí, kế hoạch viết giáo trình – bài giảng; tổ chức ký hợp đồng biên soạn,tổ chức thẩm định và nghiệm thu các đề tài biên soạn giáo trình – bài giảng.

c. Thành phần gồm có:

- Chủ tịch:      Hiệu trưởng;

- Thư ký:         Trưởng khoa (ngành) quản lý chuyên môn khoa học của đề tài;

- Ủy viên:       Trưởng phòng QLKH và một số cán bộ chuyên môn có uy tín trong ngành.

10. Hội đồng thi tốt nghiệp

a. Có nhiệm vụ và quyền hạn chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, mời giảng viên ra đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và phúc khảo.Giải quyết thắc mắc và khiếu nại, tố cáo liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp, theo đúng Qui chế của Bộ giáo dục và Đào tạo.

b. Thành phần gồm có:

- Chủ tịch:                  Hiệu trưởng;

- Phó chủ tịch:           Phó Hiệu trưởngphụ trách đào tạo;

- Ủy viên thư ký:        Trưởng PhòngKhảo Thí;

- Ủy viên:                   Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chánh, Trưởng phòng Quản trị thiết bị, Trưởng khoa có liên quan.

c. Bộ máy giúp việc của Hội đồng thi tốt nghiệp bao gồm: Ban thư ký, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban phúc khảo.Nhiệm vụ và quyền hạn của các ban này được quy định trong Quy chế Tuyển sinh hàng năm của Bộ Giáo Dục và đào tạo.

11. Hội đồng chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp

a.Nhiệm vụ đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp theo đúng Qui chế của Bộ giáo dục và Đào tạo.

b. Số thành viên của Hội đồng là 3, 5 hoặc 7,trong đó có Chủ tịch và Thư ký. Thành viên Hội đồng là giảng viên của Trường hoặc mời thêm những giảng viên có chuyên môn phù hợp ngoài Trường.

12. Hội đồng xét tốt nghiệp

a. Căn cứ các điều kiện công nhận tốt nghiệp theo Qui chế đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo, lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp và đề nghị Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

b. Thành phần gồm có:

- Chủ tịch:                  Hiệu trưởng;

- Phó chủ tịch:           Phó Hiệu trưởngphụ trách đào tạo;

- Ủy viên thư ký:        Trưởng phòng Đào tạo;

- Các ủyviên:             Trưởng phòngKhảo thí, Trưởng phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chánh, Trưởng các khoa chuyên môn.

 

Chương III

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

CỦACÁC PHÒNG, BAN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TƯƠNG ĐƯƠNG

 

Điều 7. Phòng Hành chính – Tổ chức

 1. Chức năng

Phòng Tổ chức-Hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu công tác hành chính, văn thư, lễ tân; công tác tổng hợp; công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự, lao động-tiền lương, công tác bảo vệ an ninh- trật tự trong toàn trường; công tác thi đua khen thưởng; công tác pháp chế.

 1. Nhiệm vụ
 2. VềHành chính-Tổng hợp
 3. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ theo quy định.Đảm bảo quy trình, tính pháp lý, thể thức văn bản trước khi trình Ban giám hiệu ký.
 4. Tiếp nhận, phân loại các công vănđivà đến, kiểm tra và chuyển đếncác cấp có thẩm quyền xử lý nhanh chóng, kịp thời.
 5. Tổ chức quản lý, sử dụng con dấu, hồ sơ lưu trữ, tổng đài điện thoại, máy fax của trường đúng quy định pháp luật.
 6. Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và giấy xác nhận cho CB-GV-NV Trường; xác nhận hồ sơ lý lịch cho CB-GV-NV Trường.
 7. Kiểm tra, đóng dấu sao y các văn bản, chứng chỉ, văn bằng do Trường ban hành theo quy định  của Bộ Giáo dục & Đào Tạo và của Nhà Trường.
 8. Giúp Ban Giám hiệu trong việclễ tân, tiếp khách, điều phối phòng họp; tổ chức và phục vụ các cuộc họpcủa Ban giám hiệu và các đơn vị trong trường.
 9. Lập lịch công tác tuần, tổng hợp thông tin hoạt động toàn Trường hàng tháng. Tổng hợp, kế hoạch công tác hàng tháng, học kỳ, năm học.Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường.
 10. Lập các báo cáo định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết liên quan đến hoạt động của toàn Trường.
 11. Thường trực Hội đồng thi đua-khen thưởng của Trường. Tổ chức thực hiện công tác thi đua-khen thưởng; theo dõi, đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn Trường;chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về thi đua khen thưởng trình cấp trên; quản lý cơ sở dữ liệu thi đua khen thưởng của trường.
 12. Mua văn phòng phẩm theo đề xuất hàng tháng và đột xuất của các đơn vị trong trường.
 13. Quản lý việc phục vụ ăn uống ở khu nhà ăn của trường, kiểm tra thường xuyên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ chức thực hiện vệ sinh trong toàn trường,chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Trường.
 14. Đầu mối phối hợp và đề cử người ở các đơn vị, cá nhân liên quan để giải quyết những khiếu nại, tố cáo, tranh chấp xảy ra trong và bên ngoài Trường.
 15. Đảm bảo việc quản lý, điều động, phục vụ xe của Trường theo qui định.
 16. Phối hợp với các Phòng chức năngthực hiện, theo dõi kiểm tra công tác bảo hộ lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, chống thiên tai (sét,bão lụt,động đất …).
 17. Trực tiếp quản lý đấu thầu cho thuê mướn sân bãi (giữ xe),nhà ăn,các cơ sở vật chất khác của Trường chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết công suất nhằm tăng hiệu quả và nguồn thu cho Trường.
 18. Về Tổ chức
 19. Đề xuất cơ cấu tổ chức của trường, giúp hiệu trưởng trong công tác pháp chế, dự thảo các quy định, quy chế về tổ chức; thực hiện việc ban hành các qui chế, quy định của nhà Trường.
 20. Tham mưu, giúp Ban giám hiệu trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý giảng viên - cán bộ - nhân viên. Ký hợp đồng lao động theo ủy quyền của Hiệu trưởng.
 21. Nghiên cứu, đề xuất phương ánxây dựng, phát triểnnguồn nhân lựcphù hợp với tình  hình phát triển theo từng giai đoạn của Trường;hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện đúng quy trình tuyển dụng; giúp Hội đồng tuyển dụng tổ chức các kỳ thi tuyển dụng;đề xuất việc sử dụng, bố trí đội ngũ CB-GV-NV, tư vấn bổ nhiệm cán bộ, điều chuyển công tác.
 22. Xác định các tiêu chuẩn, định mức lao động, trên cơ sở đó xác định mức lương, tiền công, thù lao,…đảm bảo tính hợp lý công việc. Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và  sử dụng lao động ở các đơn vị thuộc Trường.
 23. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với CB-GV-NV: đề xuất đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ, thi chuyển ngạch, nâng ngạch công chức; nâng bậc lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
 24. Tổ chức quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ, lý lịchnhân sự.
 25. Thường trực Hội đồng tuyển dụng, xét lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, kỷ luật CB-GV-NV.
 26. Phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính và Công Đoàn Trường trong việc ban hành chế độ lao động ngoài giờ, thực hiện các chế độ phúc lợi định kỳ.
 27. Về bảo vệ an ninh - trật tự - an toàn phòng chống cháy nổ
 28. Nghiên cứu quán triệt các quy định, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác bảo vệ và vận dụng thích hợp với tình hình, đặc điểm của Trường. Sơ kết, tổng kết định kỳ công tác bảo vệ, an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn, nắm vững tình hình và đề xuất các phương án giải quyết.
 29. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các quy chế phòng gian, an toàn phòng cháy nổ, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ tài sản, tài liệu, con dấu, tổng đài điện thoại, bảo vệ ở các kỳ thi quốc gia…Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong Trường chấp hành.
 30. Thực hiện nhiệm vụ trực cổng, tuần tra bảo vệ Trường. Kiểm tra người và phương tiện ra vào Trường.
 31. Quản lý chìa khoá các cổng ra vàoTrường và các phòng làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm.
 32. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các ngày lễ, các cuộc hội hợp, các buổi đón tiếp chuyên gia, khách nước ngoài, cánbộ cao cấp đến thăm Trường.
 33. Quan hệ chặt chẽvà thường xuyên với chính quyền, cơ quan Công an địa phương để phối hợp tốt công tác bảo vệ an ninh chung trong khu vực.
 34. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bảo vệ an ninh đối với các cơ quan hữu quan theo quy định.
 35. Về công tác pháp chế
 36. Giúp Ban giám hiệu và Hội đồng trường về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của trường, bảo đảm cho trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế. Đại diện trường làm việc với các cơ quan pháp luật tố tụng, điều tra, khiếu nại và tố cáo.
 37. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quy chế, quy định và nội quy của trường cho giảng viên - cán bộ - nhân viên và sinh viên.
 38. Giúp Ban Giám hiệu và Hội đồng trường chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản do các cơ quan, đơn vị gửi xin ý kiến đóng góp (có phối hợp với các phòng, ban chức năng và các đơn vị liên quan).
 39. Tham gia ý kiếm thẩm tra về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị của trường soạn thảo trước khi trình ký Ban Giám hiệu. Tham gia các tổ chức tư vấn soạn thảo, ban hành quy chế, quy định, nội quy của trường.
 40. Cung cấp văn bản pháp luật cho Ban giám hiệu và các đơn vị trong trường khi có yêu cầu, phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu.

Điều 8. Phòng Đào tạo

1. Chức năng:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về định hướng, phát triển công tác đào tạo, về công tác tuyển sinh, xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành học, bậc học và các hệ đào tạo của Trường.

Tổ chức thực hiện các công tác giảng dạy và học tập cùng hoạt động đào tạo theo  qui định của nhà Trường đúng Quy chế của Bộ giáo dục & Đào tạo.

2. Nhiệm vụ:

 1. Quản lý, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo.
 2. Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo. Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện công tác Tuyển sinh.
 3. Phối hợp với các Khoa xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo các môn học, xây dựng đội ngũ giảng viên;
 4. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên. Phối hợp với các Khoa tham mưu, đề xuất trang bị cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ giảng dạy và học tập.
 5. Phối hợp với các Khoa xếp thời Khoá biểu cho toàn Trường theo từng tuần, tháng, học kỳ.
 6. Thực hiện điều phối giảng đường, phòng học, phòng thực hành/ thí nghiệm theo Thời Khoá biểu.
 7. Theo dõi và quản lý khối lượng giờ dạy và các Hợp đồng giảng dạy. Xác nhận để Phòng Kế hoạch Tài chính thanh toán cho giảng viên thỉnh giảng và cơ hữu.
 8. Theo dõi các công tác thực tế, thực tập tốt nghiệp cho các ngành đào tạo.
 9. Quản lý thực tập, thực hành (theo chương trình khung), thông báo kế hoạch, tiến độ thực tập; Kiểm tra việc thực hiện tiến độ; Xác nhận khối lượng thực tập cho các đơn vị.
 10. Trình Hiệu Trưởng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDQP/GDTC cho sinh viên.
 11. Chứng nhận cho sinh viên các giấy tờ liên quan đến học tập của sinh viên theo Qui chế của Bộ và Qui định của nhà trường. Lưu trữ, bảo quản toàn bộ hồ sơ sinh viên trong suốt quá trình đào tạo và hồ sơ sinh viên tốt nghiệp (bằng văn bản và dữ liệu trong máy tính).
 12. Phối hợp với Phòng Khảo Thí cấp phiếu điểm cho sinh viên.
 13. Xem xét trình Ban Giám hiệu việc xét ngưng học, bảo lưu, thôi học, chuyển ngành của sinh viên hàng năm theo qui chế.
 14. Tiếp nhận, thụ lý, hướng dẫn, ghi lịch hẹn và giải quyết các yêu cầu đột xuất của sinh viên, phụ huynh, khách và các bộ phận khác trong Trường (giải quyết các vấn đề trong phạm vi chức trách của Phòng). Báo cáo Ban Giám hiệu những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết.
 15. Quản lý số lượng sinh viên các ngành theo từng học kỳ.

Điều 9. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

1.  Chức năng:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện các nghiệp vụ về kiểm định chất lượng đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng giáo dụctheo qui định chung của Bộ GD&ĐT, chuẩn bị điều kiện để tham gia xếp hạng cùng với các trường trong vùng và cả nước.

Thực hiện công tác về khảo thí, tổ chức các kỳ thi học kỳ, tuyển sinh, quản lý bài thi, điểm thi của sinh viên trong toàn trường.

2.  Nhiệm vụ:

a. Công tác khảo thí:

 1. Tổ chức xây dựng và trình Ban Giám hiệu ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí, kiểm định chất lượng đào tạo. Hướng dẫn thực hiện và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Trường;
 2. Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa, học kỳ theo đúng quy chế và quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;
 3. Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo, theo qui định chung của Bộ GD-ĐT, chuyên trách công tác đề thi, chấm thi và phương án điểm chuẩn tuyển sinh.
 4. Phối hợp với cá Khoa đào tạo, Ban chuyên môn xây dựng ngân hàng đề thi cho từng môn học, cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng nhưa chất lượng đào tạo;
 5. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Phòng Ban liên quan để tổ chức thi, in sao đề thi và thực hiện qui trình chấm thi cho các kỳ thi trong toàn Trường theo đúng qui chế.
 6. Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi. Phân tích, so sánh kết quả từng môn học và qua sự phản ánh của sinh viên;
 7. Quản lý và chịu trách nhiệm về điểm thi của sinh viên bằng văn bản và các tệp tin dữ liệu, chuyển dữ liệu điểm về các đơn vị liên quan quản lý.
 8. Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật đề thi, bài thi của các kỳ thi theo đúng quy chế.

b. Công tác đảm bảo chất lượng:

 1. Xây dựng và theo dõi các hoạt động của hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo trong trường. Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, hoàn thành kế hoạch tự đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo và tiến dần đến việc đăng ký xếp hạng cùng các trường trong cả nước.
 2. Tổ chức triển khai phiếu đánh giá môn học, tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo Ban Giám Hiệu trong từng học kỳ.
 3. Theo dõi quá trình giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục.
 4. Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi cho Hiệu trưởng. Đánh giá chất lượng đào tạo theo yêu cầu của cấp trên.
 5. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo.

Điều 10. Phòng Kế hoạch – Tài chính

1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch – Tài chính có chức năng tham mưu,giúp Ban Giám Hiệu trong công tác xây dựng kế hoạch và quản lý hoạt động tài chính, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo đúngqui định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:

 1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, dài hạn đã được duyệt.
 2. Quản lý tổng thể tài chính, lập dự toán; cân đối và phân bổ chỉ tiêu quí, tháng, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí, nguồn quỹ tự tạo hàng năm của Trường theo chế độ kế toán.
 3. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính; tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, thanh toán các khoản chi đúng nguyên tắc theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng/ Hội đồng quản trị phê duyệt.
 4. Quản lý, đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu học phí, lệ phí của sinh viên và các nguồn thu khác trong Trường. Phòng chủ trì lập kế hoạch chi tiết về đơn giá, học phí của tất cả các ngành học, bậc học; đôn đốc các Khoa xây dựng đơn giá cơ cấu học phí các ngành, bậc, hệ… thuộc Khoa quản lý, trình Hiệu trưởng phê duyệt đúng theo luật và qui định của Trường.
 5. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, thống kê về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành đối với cơ quan tài chính, thuế vụ và Nhà trường; báo cáo đột xuất khi Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, cơ quan chủ quản có yêu cầu. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định.
 6. Phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị kiểm kê, lập bảng biểu thống kê tài sản định kỳ.
 7. Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền giảng, các khoản phụ cấp, các chế độ khác cho CB-GV-NV và tất cả các khoản chi khác phục vụ việc giảng dạy, học tập, NCKH, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của Trường… theo đúng qui định hiện hành.
 8. Theo dõi, giám sát các hợp đồng kinh tế, các hóa đơn mua hàng của các đơn vị trong toàn Trường.
 9. Ủy viên trong Hội đồng đấu thầu trang thiết bị, xây dựng cơ bản và thanh lý tài sản của Trường.
 10. Chịu trách nhiệm soạn thảo để trình Hiệu trưởng ban hành các qui định về nguyên tắc thu – chi, quản lý tài chính.
 11. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các giấy tờ, thông báo nội bộ liên quan đến hoạt động của Phòng.

Điều 11. Phòng Quản trị Thiết bị

1. Chức năng:

Phòng Quản trị - Thiết bị có chức năng tham mưu và giúp Ban Giám hiệutrongcông tác qui hoạch, quản lý, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất, tài sản của Trường. Thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, bảo quản cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của Trường.

2. Nhiệm vụ:

 1. Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường.
 2. Tổ chức thực hiện các qui trình trong việc lập dự án đầu tư, tổ chức thiết kế, thicông, giám sát và nghiệm thu bàn giao các công trình xây dựng.
 3. Tổng hợp đề xuất của các đơn vị cần mua sắm trang thiết bị trình Ban Giám hiệu duyệt và thực hiện việc báo giá theo qui định của Trường. Tiến hành mua sắm và phân phối về đơn vị có yêu cầu.
 4. Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập; đảm bảo điện, nước.
 5. Chủ trì và chỉ đạo thực hiện kiểm kê định kỳ, phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính, theo dõi quản lý tài sản, điều động các trang thiết bị giữa các đơn vị để khai thác có hiệu quả.
 6. Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa để phân phối trang thiết bị phục vụ dạy và học theo thời khóa biểu.
 7. Bảo trì, sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất bị hư hỏng ở các giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng máy tính, phòng học chuyên dụng…
 8. Tham gia tư vấn và soạn thảo qui trình về tổ chức đấu thầu và nghiệm thu, thanh lý tài sản; phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính tính khấu hao cơ sở vật chất của Trường và trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
 9. Thực hiện công tác báo cáo thống kê về cơ sở vật chất theo qui định.
 10. Thừa lệnh Ban Giám hiệu ký các văn bản, giấy tờ, thông báo nội bộ liên quan đến hoạt động của Phòng.

Điều 12. Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

1. Chức năng:

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đường lối, pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các qui định của Bộ và của Trường đối với CB-GV-NV cơ hữu và sinh viên của Trường; đồng thời, quản lý giáo dục về phẩm chất đạo đức, nhân cách, văn thể mỹ đối với sinh viên của Trường.

2. Nhiệm vụ:

 1. Tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với toàn Trường.  
 2. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường trong công tác giáo dụcchính trị, tư tưởng đạo đức, nhân cách, lối sống, nội qui, qui định của Trường đối với sinh viên.
 3. Phối hợp với Phòng Quản trị - Thiết bị khai thác các phương tiện thông tin tuyên truyền, phục vụ công tác giáo dục, lễ tân, lễ hội, tổ chức các buổi lễ lớn của Trường, của Nhà nước và Quốc tế.
 4. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên vào đầu năm học.
 5. Tuyển chọn các đội, nhóm, sinh viên ưu tú tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để tham gia các hội thi cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp Quốc gia.
 6. Quản lý sinh viên trong công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt phân loại, thống kê sinh viên (tôn giáo, đảng phái, dân tộc).
 7. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường tổ chức các đợt hoạt động, giáo dục ngoại khóa cho sinh viên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục các chuyên đề về đạo đức, các hoạt động phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, học tập nghị quyết, pháp luật của Nhà nước, chính sách của Đảng, văn hóa nghệ thuật… và chịu trách nhiệm quản lý về nội dung sinh hoạt tư tưởng tổ, nhóm, câu lạc bộ sinh viên thông qua các đợt hoạt động sinh hoạt chính trị đầu khóa học.
 8. Phối hợp với các Khoa triển khai thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo Qui chế của Bộ giáo dục và Đào tạo.
 9. Phối hợp với chính quyền, Công an các địa phương quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú nhằm thực hiện tốt công tác an ninh trong sinh viên, ngăn ngừa các hành vi tội phạm, giáo dục sinh viên chấp hành tốt pháp luật.
 10. Phối hợp với các Khoa, Phòng Đào tạo trong việc lập hồ sơ khen thưởng; kỷ luật của sinh viên trình Hội đồng thi đua khen thưởng – kỷ luật sinh viên.
 11. Quản lý thông tin và tạo mối quan hệ với cựu sinh viên, có kế hoạch hoạt động cho hội cựu sinh viên, giúp nhà trường trong việc góp ý chương trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của xã hội.
 12. Chủ trì việc biên tập, cập nhật thông tin của Trường đưa lên website và đài phát thanh của trường.
 13. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo theo qui định.
 14. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các giấy tờ, giấy giới thiệu, chứng nhận cho sinh viên và các thông báo nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Điều 13. Phòng Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học – Quan hệ quốc tế

 1.Chức năng:

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong quản lý, xây dựng kế hoạch, thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ (CGCN), quản lý đào tạo sau đại học (SĐH) và quan hệ quốc tế. Tìm kiếm, xây dựng, quản lý các dự án trong và ngoài nước.

2. Nhiệm vụ:

* Về Quản lý khoa học

 1. Chủ trì soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định về quản lý công tác NCKH, phát triển công nghệ và chủ trì phối hợp với các khoa lập kế hoạch NCKH
 2. Xây dựng phương hướng, hế hoạch NCKH – CGCN
 3. Căn cứ vào ngân sách NCKH, đề xuất Hiệu trưởng phân bổ kinh phí NCKH và triển khai công nghệ hàng năm cho các đơn vị
 4. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn NCKH, triển khai công nghệ
 5. Theo dõi và kiểm tra các đơn vị trong trường thực hiện kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu; sơ kết, tổng kết các hoạt động khoa học theo từng học kỳ và năm học; đề xuất khen thưởng các sáng kiến, phát minh trong lĩnh vực NCKH.
 6. Phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm, viện trong việc tìm nguồn tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác NCKH.
 7. Phối hợp với các đơn vị phổ biến thông tin khoa học trong và ngoài trường; tổ chức các hội nghị khoa học của trường, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
 8. Phối hợp với các khoa, trung tâm, viện trong việc hợp tác NCKH với các đơn vị trong và ngoài nước; tìm hiểu, lựa chọn đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng quyết định.
 9. Phối hợp với khoa chuyên môn và phòng Tổ chức – hành chính quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch khoa học của cán bộ, giảng viên trong trường.
 10. Chịu trách nhiệm quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH của cán bộ, giảng viên và sinh viên.

 * Về Quản lý đào tạo Sau đại học

 1. Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo sau đại học các ngành của Trường  theo quy định của Bộ GD& ĐT, phù hợp với sự phát triển chung của trường.
 2. Đề xuất phương hướng phát triển, phối hợp với các trường đại học, các học viện, viện nghiên cứu trong và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng SĐH theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường

 

Nguồn: mku.edu.vn

Back to Top