Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Giới thiệu Bộ môn Giáo dục Quốc phòng - Thể chất

Ngày đăng: 23-06-2011

BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHẤT

 NHÂN SỰ:

TT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

1

 Trương Công Sơn

Cử nhân

 Trưởng bộ môn

2

 Bùi Bình Thuận

Thạc sĩ

 Giảng viên

3

 Trần Tuấn Hải

Cao học

 Giảng viên

4  Nguyễn Thanh Thế

Cử nhân

Giảng viên
 

 QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BỘ MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ THỂ CHÂT

 

          - Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ ngày 05 tháng 01năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Dân lập Cửu Long;

          - Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-DCL ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Cửu Long về việc thành lập Bộ môn Giáo Giáo dục Quốc phòng và Thể chất;

          - Căn cứ Quy chế làm việc số 02/2003/ QĐ- GD&ĐT ban hành ngày 06 tháng 01 năm 2003 của trường Đại học Cửu Long.    

          Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và Thể chất ban hành Quy chế làm việc của Bộ môn như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1: Tất cả cán bộ, giảng viên trong Bộ môn phải thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh mọi nhiệm vụ theo chức trách của mình.

          Điều 2: Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi cán bộ, giảng viên trong Bộ môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường.

          Điều 3: Mọi hoạt động của Bộ môn tuân theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, cá nhân phụ trách. Mọi đề xuất, thắc mắc, kiến nghị sẽ được trao đổi, giải quyết với những người có liên quan và báo cáo với Ban Giám hiệu.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN

          Điều 4: Chức năng của Bộ môn

          Bộ môn là đơn vị cơ sở của các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường và chịu trách nhiệm về học thuật trong lĩnh vực Quốc phòng - An ninh và Thể chất. Bộ môn hoạt động theo quy chế của nhà trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

          Điều 5: Nhiệm vụ của Bộ môn

1. Chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Giáo dục Thể chất cho sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng của nhà trường theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Vụ Giáo dục Quốc phòng – An ninh và theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu nhà trường

2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, của môn học theo đúng lịch trình và kế hoạch giảng dạy, học tập chung của nhà trường.

3. Biên soạn bài giảng Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục Thể chất theo đúng chương trình, nội dung, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Giáo dục Quốc phòng- An ninh và Giáo dục Thể chất.

5. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng vận động viên và tham gia các hội thi, hội thao các nội dung có liên quan đến môn học.

6. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, bảo quản đúng quy định các loại mô hình, vũ khí huấn luyện, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Bộ môn.

7. Tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường, tổ chức bồi dưỡng, dự giờ, đánh giá tiết giảng của các giảng viên trong Bộ môn.

8. Thực hiện nghiêm túc các chế độ sinh hoạt, học tập của nhà trường. Báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời về kết quả, chất lượng giảng dạy môn học khi có yêu cầu.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN

Điều 6: Tổ chức bộ máy:

          Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và Thể chất gồm: Trưởng Bộ môn và các giảng viên. Trưởng Bộ môn là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu về việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình. Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung công tác và quản lý toàn bộ công việc của Bộ môn. Phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, giảng viên trong bộ môn theo thẩm quyền đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ tạo điều kiện giúp các thành viên hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7: Trách nhiệm công tác

  1. Trưởng Bộ môn

1.1 Làm tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác công tác giáo dục và tổ chức các hoạt động liên quan đến Quốc phòng – An ninh và Thể chất.

1.2 Mời giảng và phân công các giảng viên thực hiện kế hoạch giảng dạy. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ, kế hoạch giảng dạy, học tập của Bộ môn theo đúng chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định cụ thể cùa nhà trường.

1.3 Cùng các giảng viên nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng môn học.

1.4 Chịu trách nhiệm về công tác quản lý vũ khí, trang bị huấn luyện và cơ sở vật chất phục vụ học tập sinh hoạt. Phối hợp với các đơn vị bạn trong thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường.

2. Cán bộ và giảng viên (kể cả giảng viên mời giảng)

2.1 Hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao theo quy chế, quy định của nhà trường và chức năng nhiệm vụ được phân công.

2.2 Chịu trách nhiệm về kế hoạch, nội dung giảng dạy được phân công, quản lý, bảo quản vũ khí trang thiết bị sử dung trong quá trình dạy học.

2.3 Tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động của Bộ môn, của nhà trường.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

          Điều 8: Quan hệ làm việc

          Quan hệ với Ban Giám hiệu là quan hệ phục tùng; quan hệ với các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm là quan hệ phối hợp hiệp đồng công tác. Trong nội bộ, thực hiện chế độ cá nhân phụ trách, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm và tính năng động sáng tạo của mọi cán bộ giảng viên.

          Điều 9: Quản lý tài sản

          Tài sản, trang thiết bị phòng làm việc, trang thiết bị phục vụ giảng dạy của Bộ môn phải được quản lý chặt chẽ. Mọi cán bộ giảng viên sử dụng làm hư hỏng, mất không có lý do chính đáng phải bồi thường theo quy định của nhà trường. Cán bộ, giảng viên không được tự ý di chuyển tài sản của Bộ môn từ nơi này đến nơi khác. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm cơ sở vật chất trang thiết bị, điện nước, điện thoại của trường.

          Điều 10: Thời gian làm việc

          Cán bộ làm việc theo giờ hành chính của nhà trường. Giảng viên làm việc theo lịch giảng dạy và Thời khóa biểu của môn học. Giảng viên phải có lịch giảng niêm yết tại bảng lịch giảng dạy của Bộ môn. Tất cả giảng viên phải tuân thủ nghiêm túc lịch giảng dạy. Trường hợp đặc biệt nếu vắng phải ghi trên lịch giảng và báo cáo với Trưởng Bộ môn.

          Điều 11: Chế độ hội họp, học tập

 

          Đầu năm học, họp triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học của Bộ môn.

          Kết thúc học kỳ I, họp sơ kết các hoạt động trong học kỳ.

          Cuối năm, học họp tổng kết các hoạt động trong năm và đề ra phương hướng cho năm học mới.

          Ngoài ra, sẽ họp đột xuất khi cần thiết và sinh hoạt hội họp theo yêu cầu của nhà trường.

          Điều 12: Chế độ báo cáo

          Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và theo yêu cầc;ng ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện để nâng cao phẩm chất và trình độ về mọi mặt

          Điều 13: Điều khoản thi hành

          Mọi cán bộ, giảng viên có trách nhiệm nghiên cứu nắm vững và thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

          Quy chế có hiệu lực từ ngày ban hành./.


 

Nguồn: MKU

Tin liên quan

  Giới thiệu Bộ môn Giáo dục Quốc phòng - Thể chất 

Xem tiếp 

Back to Top