Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang chủ » Quản lý KH & HTQT

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học
Giao lưu với trường Green River Community Colledge USA
Giao lưu với trường Đại học WOLLONG và PREPARATION COLLEDGE (UPC) Úc
Giới thiệu sinh viên Việt nam qua du học tại trường Wollong và Preparation Colledge Úc
Giao lưu với trường Đại học Kỹ thuật AUCKLAND NEW ZEALAND
Bàn về sự hợp tác đưa sinh viên các khoa, các ngành nghề khác nhau đã tốt nghiệp, đủ tiêu chuẩn tiếng Anh sang học kế toán quốc tế của trường Đại học kỹ thuật Auckland New Zealand. Sau này sinh viên tốt nghiệp có thể xin làm việc trong ngành kế toán ở nhiều nước tư bản mà trong văn bằng này quy định.
Làm việc với trường CITY UNIVERSITY OF SEATTLE USA
Làm việc với trường Đại học Bách khoa Quế Lâm Trung Quốc
Quản Lý Khoa Học
Hợp Tác Quốc Tế

Trang:<< < 1   

Back to Top