Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang Chủ » Quản lý KH & HTQT » Quản lý khoa học

Kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm 2015
Thông tin khoa học số 5
Tháng 11 năm 2014
Thông tin khoa học số 4 (11/2013)
Trưởng ban: TS. Lê Quyết Thắng - Phó ban: TS. Đặng Danh Lợi Ban biên tập: GS.TSKH. Bùi Song Cầu, TS. Phan Văn Sâm, ThS. Nguyễn Thanh Dũng, TS. Nguyễn Hoa Bằng, ThS. Nguyễn Cao Đạt, PGS.TS. Lê Thị Lanh, PGS.TS. Đặng Văn Phan, PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn, ThS. Đặng Văn Toại, TS. Phạm Thế, ThS. Nguyễn Phi Long,
Thông tin khoa học số 3
Thông tin Khoa học Số 3 (01/2013)
Trưởng ban: TS. Lê Quyết Thắng - Phó ban: PGS.TS. Trần Lộc Hùng
Ban biên tập: GS.TSKH. Bùi Song Cầu, TS. Phan Văn Sâm, ThS. Nguyễn Thanh Dũng, TS. Nguyễn Hoa Bằng, ThS. Nguyễn Cao Đạt, PGS.TS. Lê Thị Lanh, PGS.TS. Đặng Văn Phan, PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn, TS. Dương Lương Sơn, TS. Phạm Thế, ThS. Nguyễn Phi Long, TS. Đặng Danh lợi,
Thông tin khoa học số 2 - phần 2
Thông tin Khoa học Số 2 (03/2012) - phần 2
Trưởng ban: TS. Lê Quyết Thắng - Phó ban: PGS.TS. Trần Lộc Hùng
Ban biên tập: GS.TSKH. Bùi Song Cầu, TS. Phan Văn Sâm, ThS. Nguyễn Thanh Dũng, TS. Nguyễn Hoa Bằng, ThS. Nguyễn Cao Đạt, PGS.TS. Lê Thị Lanh, PGS.TS. Đặng Văn Phan, PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn, TS. Dương Lương Sơn, TS. Phạm Thế, ThS. Nguyễn Phi Long, TS. Đặng Danh lợi,
Thông tin khoa học số 2 - phần 1
Thông tin Khoa học Số 2 (03/2012) - phần 1
Trưởng ban: TS. Lê Quyết Thắng - Phó ban: PGS.TS. Trần Lộc Hùng
Ban biên tập: GS.TSKH. Bùi Song Cầu, TS. Phan Văn Sâm, ThS. Nguyễn Thanh Dũng, TS. Nguyễn Hoa Bằng, ThS. Nguyễn Cao Đạt, PGS.TS. Lê Thị Lanh, PGS.TS. Đặng Văn Phan, PGS.TS. Nguyễn Hoài Sơn, TS. Dương Lương Sơn, TS. Phạm Thế, ThS. Nguyễn Phi Long, TS. Đặng Danh lợi,
Nội san Khoa học số 1
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học
Quản Lý Khoa Học
Back to Top