Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trang Chủ » Văn bản » Quy chế và văn bản của Trường

Quy chế đào tạo tín chỉ
MKU
Thông tin Công khai
Năm học 2014 - 2015
Quy định về Cố vấn học tập
MKU
Quy định số 126 về việc tổ chức thi học kỳ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quy chế đào tạo tín chỉ
Khoa LT&LKĐT
Công bố ba công khai của Trường Đại học Cửu Long
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Cửu Long công bố ba công khai.
Quy chế chi tiêu nội bộ
Quyết định thành lập Trường
Quy chế của Trường Đại học Cửu Long
Back to Top