Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Giới thiệu Phòng Đào Tạo

Ngày đăng: 08-06-2011

 

PHÒNG ĐÀO TO

 

NHÂN SỰ:

 

TT

Họ và tên

Học hàm

Chức vụ

1

 Đặng văn Toại

Thạc sĩ

Trưởng phòng

2

 Trần Hồng Đan Yến

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

3

 Đỗ Ngọc Cẩm Tú

Cử nhân

Cán bộ

4

 Trần Kim Nên

Thạc sĩ

 Cán bộ

5

 Phan Thị Kim Loan

Thạc sĩ

 Cán bộ

6

 Lê Thị Thùy Vân

Thạc sĩ

 Cán bộ

7

 Trần Thị Huệ

Thạc sĩ

 Cán bộ

8

 Nguyễn Hồng Quyên

Thạc sĩ

 Cán bộ

9

 Phạm Thanh Phong

Cao học

 Cán bộ

 

1. Chức năng:

          Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về định hướng, phát triển công tác đào tạo, về công tác tuyển sinh, xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành học, bậc học và các hệ đào tạo của trường.

          Tổ chức thực hiện các công tác giảng dạy và học tập cùng hoạt động đào tạo theo quy định của nhà trường đúng Quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

2. Nhiệm vụ:

 1. Quản lý, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo.
 2. Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo. Phối hợp các đơn vị trong trường thực hiện công tác tuyển sinh.
 3. Phối hợp với các Khoa xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo các môn học, xây dựng đội ngũ giảng viên;
 4. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên. Phối hợp với các Khoa tham mưu, đề xuất trang bị cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ giảng dạy và học tập.
 5. Phối hợp với các Khoa xếp Thời khoá biểu cho toàn trường theo từng tuần, tháng, học kỳ.
 6. Thực hiện điều phối giảng đường, phòng học, phòng thực hành/ thí nghiệm theo Thời khoá biểu.
 7. Theo dõi và quản lý khối lượng giờ dạy và các Hợp đồng giảng dạy. Xác nhận để Phòng Kế hoạch - Tài chính thanh toán cho giảng viên thỉnh giảng và cơ hữu.
 8. Theo dõi các công tác thực tế, thực tập tốt nghiệp cho các ngành đào tạo.
 9. Quản lý thực tập, thực hành (theo chương trình khung), thông báo kế hoạch, tiến độ thực tập; Kiểm tra việc thực hiện tiến độ; Xác nhận khối lượng thực tập cho các đơn vị.
 10. Trình Hiệu trưởng cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp, Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDQP/GDTC cho sinh viên.
 11. Chứng nhận các giấy tờ liên quan đến học tập của sinh viên theo Quy chế của Bộ và quy định của nhà trường. Lưu trữ, bảo quản toàn bộ hồ sơ sinh viên trong suốt quá trình đào tạo và hồ sơ sinh viên tốt nghiệp (bằng văn bản và dữ liệu trong máy tính).
 12. Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học cấp Phiếu điểm cho sinh viên.
 13. Xem xét trình Ban Giám hiệu việc xét ngưng học, bảo lưu, thôi học, chuyển ngành của sinh viên hàng năm theo quy chế.
 14. Tiếp nhận, thụ lý, hướng dẫn, ghi lịch hẹn và giải quyết các yêu cầu đột xuất của sinh viên, phụ huynh, khách và các bộ phận khác trong trường (giải quyết các vấn đề trong phạm vi chức trách của Phòng). Báo cáo Ban Giám hiệu những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết.
 15. Quản lý số lượng sinh viên các ngành theo từng học kỳ.

 

Nguồn: MKU