Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Giới thiệu Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Ngày đăng: 08-06-2011

PHÒNG KHO THÍ VÀ ĐM BO CHT LƯNG GIÁO DC ĐẠI HỌC

 

NHÂN SỰ:

 

TT

Họ và tên

Học hàm

Chức vụ

1

 Lê Thị Lộc Mai

Thạc sĩ

 Trưởng phòng

2

 Phan Ngọc Diễn

Cao học

 Phó Trưởng phòng

3

 Nguyễn Thị Cẩm Tú

Kỹ sư

 Cán bộ

4

 Lê Thị Diễm Kiều

Kỹ sư

 Cán bộ

5

 Lê Thị Bích Phượng

Cao học

 Cán bộ

6

 Lâm Hữu Tuấn

Cao học

 Cán bộ

7

 Phạm Quốc Trường

Kỹ sư

 Cán bộ

8

 Võ Thị Diễm

Kỹ sư

 Cán bộ

9  Nguyễn Huy Hoàng Kỹ sư Cán bộ
 

 

 

1.  Chức năng:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dụcđại học thực hiện công tác về khảo thí, phối hợp với các Khoa, đơn vị tổ chức các kỳ thi, quản lý bài thi, điểm thi của sinh viên.

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện các nghiệp vụ về kiểm định chất lượng đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng giáo dụctheo Quy định chung của Bộ GD&ĐT, chuẩn bị điều kiện để tham gia xếp hạng cùng với các trường trong vùng và cả nước.

2.  Nhiệm vụ:

a. Công tác khảo thí:

    1.  Tổ chức xây dựng và trình Ban Giám hiệu ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí, kiểm định chất lượng đào tạo. Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị;

    2.   Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, học kỳ, thi tốt nghiệp cuối khóa theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

    3.   Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức thực hiện công tác tuyển sinhtheoQuy định chung của Bộ GD-ĐT, chuyên trách công tác đề thi, chấm thi.

    4.   Phối hợp với các Khoa, Ban chuyên môn xây dựng ngân hàng đề thi cho từng môn học. Đề xuất cải tiến phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của từng ngành, từng hệ;

    5.   Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Phòng Ban liên quan để tổ chức thi, in sao đề thi và thực hiện Quy trình chấm thi cho các kỳ thi trong toàn Trường theo đúng Quy chế.

    6.   Thẩm định việc chấm thi. Phân tích, so sánh kết quả từng môn học qua các năm;

    7.   Quản lý và chịu trách nhiệm về điểm thi của sinh viên bằng văn bản và các tập tin dữ liệu, chuyển dữ liệu điểm về các đơn vị liên quan quản lý.

    8.   Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật đề thi, bài thi theo đúng quy chế.

b. Công tác đảm bảo chất lượng:

    1.   Xây dựng và theo dõi các hoạt động của hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo trong Trường. Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, hoàn thành kế hoạch tự đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo và tiến dần đến việc đăng ký xếp hạng cùng các trường trong cả nước.

    2.   Tổ chức triển khai phiếu đánh giá môn học, tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo Ban Giám hiệu trong từng học kỳ.

    3.   Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi cho Hiệu trưởng. Đánh giá chất lượng đào tạo theo yêu cầu của cấp trên.

    4.   Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo.

 

 

Nguồn: MKU