Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Phòng Quản trị thiết bị

Ngày đăng: 08-06-2011

PHÒNG QUN TRTHIT B

 

NHÂN SỰ:

Bùi Văn Liếp

Trưởng phòng

Trần Minh Nhựt

Phó phòng

 

TT

Họ và tên

Học hàm

Chức vụ

1

 Bùi Văn Liếp

Kỹ sư

 Trưởng phòng

2

 Trần Minh Nhựt

Cao học

 Phó phòng

3

 Quách Văn Văn

Cao học

 Cán bộ

4

 Trần Văn Thiện

Cao đẳng

 Cán bộ

5

 Nguyễn Hoàng Thọ

Cao đẳng

 Cán bộ

6  Phan Nhựt Khanh Trung cấp  Cán bộ
7  Nguyễn Minh Giang Trung cấp  Cán bộ
8  Nguyễn Minh Thanh Trung cấp Cán bộ
 
Chức năng:

            Phòng Quản trị thiết bị có chức năng tham mưu và giúp Ban Giám hiệu trong công tác quy hoạch, quản lý, phát triển và sử dụng cơ sở vật chất, tài sản của trường. Thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, bảo quản cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của trường.

Nhiệm vụ:

  1. Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của trường.
  2. Tổ chức thực hiện các quy trình trong việc lập dự án đầu tư, tổ chức thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu bàn giao các công trình xây dựng.
  3. Tổng hợp đề xuất của các đơn vị cần mua sắm trang thiết bị trình Ban Giám hiệu duyệt và thực hiện việc báo giá theo quy định của trường. Tiến hành mua sắm và phân phối về đơn vị có yêu cầu.
  4. Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập; đảm bảo điện, nước.
  5. Chủ trì và chỉ đạo thực hiện kiểm kê định kỳ, phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính, theo dõi quản lý tài sản, điều động các trang thiết bị giữa các đơn vị để khai thác có hiệu quả.
  6. Phối hợp với Phòng Đào tạo, các Khoa để phân phối trang thiết bị phục vụ dạy và học theo thời khóa biểu.
  7. Bảo trì, sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất bị hư hỏng ở các giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng máy tính, phòng học chuyên dụng…
  8. Tham gia tư vấn và soạn thảo quy trình về tổ chức đấu thầu và nghiệm thu, thanh lý tài sản; phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính tính khấu hao cơ sở vật chất của trường và trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
  9. Thực hiện công tác báo cáo thống kê về cơ sở vật chất theo quy định.
  10. Thừa lệnh Ban Giám hiệu ký các văn bản, giấy tờ, thông báo nội bộ liên quan đến hoạt động của Phòng.

 

Nguồn: MKU

Back to Top