Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Phòng Thanh tra Đào tạo

Ngày đăng: 12-09-2016

PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO

 

1.NHÂN SỰ:

STT

Họ và tên

Học hàm

Chức vụ

01

 Phạm Trọng Tân

Thạc sĩ

Trưởng phòng

02

 Nguyễn Minh Hiếu

Thạc sĩ

Cán bộ

03

 Trần Quang Thái

Cao học

Cán bộ

04

 Mai Xuân Thệ

Đại học

Cán bộ

 

2.CHỨC NĂNG:

Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của Trường nhằm bảo đảm tính kỉ cương, kỉ luật của Nhà trường; 

Tư vấn, giúp Ban Giám hiệu nhà trường trong việc ban hành các văn bản quản lý đúng pháp luật, đảm bảo tính pháp chế. 

3. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức  thanh tra, kiểm tra nội bộ, giám sát  việc chấp hành pháp luật và quy định của nhà trường trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc trường theo kế hoạch và theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

2. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; việc thực hiện các cuộc vận động lớn của nghành Giáo dục và Đào tạo trong nhà trường;

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp giáo dục,công tác tuyển sinh, thi cử, cấp phát văn bằng chứng chỉ;việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo;

3. Thực hiện việc tiếp công dân, tham mưu cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của nhà trường theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;

4. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vi phạm pháp luật liên quan đến trường nhưng ngoài thẩm quyền giải quyết của trường.

5.  Nghiên cứu, đề xuất  áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế.

6. Giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lýcủa các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường;

7. Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

8.Phốihợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường  cho cán bộ, giáo viên và sinh viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường;

9.Giúpgiúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu; Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

 

Nguồn: MKU

Back to Top