Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

Ngày đăng: 26-04-2017

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SINH VIÊN

    I.   Nhân sự

STT

Họ & tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

SĐT

1

 Trương Công Sơn

Cử nhân Trưởng phòng  0983015358

2

  Lê Thanh Vũ

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng

 0935111511

3

  Lê Nhựt Trường

Cao học Phó trưởng phòng  01696166660

4

  Võ Hồng Hạnh

Cử nhân

Chuyên viên

 0899507436

5

  Lương Văn Thành

Cử nhân

Chuyên viên

 0987980176

6

  Thái Thị Hiền

Cao học

Chuyên viên

 0982377733

7

  Lê Văn Hậu

Cao học Cán bộ  01649820212
 

   II.   Chức năng

           Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của địa phương trong công tác HSSV, tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác sinh viên vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác HSSV và đảm bảo cho HSSV thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

   III.   Nhiệm vụ

   3.1.  Công tác hành chính

         - Phối hợp các Khoa, phòng, Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tiếp nhận sinh viên mới nhập học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và nhà trường. Bố trí sinh viên được hưởng chế độ vào Ký túc xá (KTX). Cấp thẻ HSSV, thẻ BHYT, Bảo hiểm thân thể  và các chế độ chính sách khác cho sinh viên (SV).

           - Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ sinh viên theo nội dung của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          - Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên như xác nhận là SV của Trường để sinh viên được vay tín dụng đào tạo và SV thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước; giới thiệu sinh viên với công an xã để đăng ký tạm trú và đề nghị nhận xét đối với từng sinh viên ngoại trú về thái độ công dân, ý thức chấp hành pháp luật và quan hệ với nhân dân địa phương cuối mỗi học kỳ; thường trực tiếp SV và hướng dẫn SV đến các Phòng, Khoa liên quan hoặc Ban Giám hiệu (nếu xét thấy cần thiết) để giải quyết các yêu cầu của SV.

          - Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến SV để giải quyết hoặc báo cáo Ban Giám hiệu giải quyết.

          - Tổ chức đối thoại giữa SV với Ban Giám hiệu và các trưởng Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn…

    3.2. Công tác tổ chức, quản lý rèn luyện của sinh viên

         - Phối hợp với các Khoa quản lý, cấp giấy phép cho sinh viên nghỉ học (từ 01 ngày đến 03 ngày thì chuyển CVHT trình Trưởng khoa xem xét giải quyết, từ 04 ngày trở lên phải trình lên Ban giám hiệu xem xét); Kiểm tra SV thực hiện quy chế sinh viên, nội quy, quy chế nhà trường, các quy định của địa phương nơi cư trú…

       - Triển khai thực hiện việc đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của sinh viên theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của SV ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 16/8/2015 của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

         - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật SV của Trường. Tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng và kỷ luật SV theo Quy chế sinh viên hệ chính quy các trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         - Tổ chức đón tiếp tân sinh viên, tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu khoá học và đầu mỗi năm học.

       - Định hướng và tham gia tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích hoạt động học tập, hướng nghiệp, thực tập viên...

        - Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên theo Hướng dẫn 4436/BGDĐT-CTHSSV của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; triển khai Quyết định số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác SV chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

       - Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể trong Trường; phối hợp với Đoàn TNCS HCM, các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho SV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

      - Phối hợp với Doanh nghiệp Huy Hưng – Trúc Hoa Viên tổ chức và quản lý tốt về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại KTX liên kết và quản lý tốt KTX của trường.

   3.3.  Công tác y tế, thể thao, văn hoá, văn nghệ

       - Phối hợp với Phòng Hành chính Tổ chức, phòng KHTC thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khoẻ cho SV khi vào nhập học (nếu có); chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; đệ trình lên Hiệu trưởng quyết định phương án cho những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

      - Tổ chức cho SV viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với Bộ môn Giáo dục quốc phòng - thể chất, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức thi đấu và tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức.

   3.4. Công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các TNXH

      - Triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA ngày 29/3/2013 của Ban điều hành Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường – Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2013-2016

     - Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn Trường đặt trụ sở và  nơi HSSV tạm trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV, giải quyết các vụ liên quan đến HSSV.

     - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV, hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế; phát hiện và xử lý sinh viên có hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, ...

    - Tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho HSSV.

    - Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 về việc ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Thông tư Số: 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 06 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

  3.5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên

    - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với HSSV về hỗ trợ chế độ học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến HSSV.

   - Tổ chức thực hiện các chế độ của nhà Trường đối với sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… giúp sinh viên có điều kiện học tập tốt, rèn luyện tốt.

IV. Địa chỉ trang web riêng của đơn vị (chưa có)

 

Nguồn: Phòng QL CTSV

Back to Top