Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Phòng Quản lý công tác sinh viên

Ngày đăng: 08-06-2011

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN

 NHÂN SỰ:

TT

 Họ và tên

Học hàm

Chức vụ

1

 Lê Thanh Vũ

Cao học

 P. Trưởng phòng

2

 Nguyễn Văn Chạy

Cao học

 Bí thư Đoàn trường

3

 Hồ Thị Tuyết Thanh

Thạc sĩ

Cán bộ

4

 Bùi Thị Hằng

Thạc sĩ

Cán bộ

5

 Võ Hồng Hạnh

Cử nhân

Cán bộ

6  Thái Thị Hiền Cử nhân Cán bộ
 
Chức năng:

             Phòng Quản lý công tác sinh viên có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đường lối, pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, các quy định của Bộ và của trường đối với CB-GV-NV cơ hữu và sinh viên; đồng thời, quản lý  giáo dục về phẩm chất đạo đức, nhân cách, văn thể mỹ đối với sinh viên của trường.

Nhiệm vụ:

 1. Tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước cho toàn trường.  
 2. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, nhân cách, lối sống, nội quy, quy định của trường đối với sinh viên.
 3. Phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị khai thác các phương tiện thông tin tuyên truyền, phục vụ công tác giáo dục, lễ tân, lễ hội, tổ chức các buổi lễ lớn của trường, của nhà nước và quốc tế.
 4. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên vào đầu năm học.
 5. Tuyển chọn các đội, nhóm, sinh viên ưu tú tổ chức bồi dưỡng, tập huấn để tham gia các hội thi cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp quốc gia.
 6. Quản lý sinh viên trong công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt phân loại, thống kê sinh viên (tôn giáo, đảng phái, dân tộc).
 7. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường tổ chức các đợt hoạt động, giáo dục ngoại khóa cho sinh viên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục các chuyên đề về đạo đức, các hoạt động phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, học tập nghị quyết, pháp luật của nhà nước, chính sách của Đảng, văn hóa nghệ thuật… và chịu trách nhiệm quản lý về nội dung sinh hoạt tư tưởng tổ, nhóm, câu lạc bộ sinh viên thông qua các đợt hoạt động sinh hoạt chính trị đầu khóa học.
 8. Phối hợp với các Khoa triển khai thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 9. Phối hợp với chính quyền, Công an các địa phương quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú nhằm thực hiện tốt công tác an ninh trong sinh viên, ngăn ngừa các hành vi tội phạm, giáo dục sinh viên chấp hành tốt pháp luật.
 10. Phối hợp với các Khoa, Phòng Đào tạo trong việc lập hồ sơ khen thưởng; kỷ luật của sinh viên trình Hội đồng Thi đua Khen thưởng & Kỷ luật sinh viên.
 11. Quản lý thông tin và tạo mối quan hệ với cựu sinh viên, có kế hoạch hoạt động cho Hội Cựu sinh viên, giúp nhà trường trong việc góp ý chương trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của xã hội.
 12. Chủ trì việc biên tập, cập nhật thông tin của trường đưa lên website và Đài Truyền thanh của trường.
 13. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
 14. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các giấy tờ, giấy giới thiệu, chứng nhận cho sinh viên và các thông báo nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

 

Nguồn: MKU