Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trung tâm Khoa học & Công nghệ Cửu Long

Ngày đăng: 14-12-2017

TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỬU LONG

 

1. Tên tổ chức:

-     Tên tiếng Việt:

      TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỬU LONG

-     Tên tiếng nước ngoài:

MEKONG SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTER

-     Tên viết tắt: MEKONG-STC

 

2. Trụ sở chính:

-     Địa chỉ: Trường Đại học Cửu Long, Quốc lộ 1A, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

-     Điện thoại: (070) 3831155            

-     Fax: (070) 3657011

      Trong điều kiện hoạt động phát triển, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Long có thể mở văn phòng đại diện, chi nhánh khi có nhu cầu. Việc thành lập và đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh tuân theo quy định của pháp luật.

3. Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Long: Giám đốc, TS. Bùi Hữu Thuận.

4. Vốn điều lệ của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Long: 1.945.600.000 đồng (Một tỉ chín trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng).

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Long

      Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Longlà tổ chức khoa học và công nghệ có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản riêng bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Long tuân thủ các quy định của pháp luật và của Điều lệ này.

Điều 4.Thành viên sáng lập của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Long

1. Danh sách thành viên sáng lập của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Longđược liệt kê kèm theo Điều lệ này:

 

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

 Bùi Hữu Thuận

 Tiến sĩ

 Giám đốc

2

 Trần Thanh Thy

 Thạc sĩ

 Phó Giám đốc

3

 Đoàn Thị Anh Thy

 Cử nhân

 Kế toán trưởng

4

 Nguyễn Kim Quyên

 Tiến sĩ

 Thành viên

 

2. Các thành viên sáng lập có thể tạo thành Hội đồng sáng lập. Ngay khi đi vào hoạt động, Hội đồng sáng lập chuyển thành Hội đồng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Long.

3. Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Longcó thể chấp nhận các thành viên mới theo quyết định của Hội đồng Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Long.Danh sách có thể được thay đổi, bổ sung theo các quy định của Điều lệ này. Mỗi lần thay đổi, bổ sung, danh sách được cập nhật và là phần không thể tách rời của Điều lệ này.

CHƯƠNG II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

           Điều 5. Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Long

-    Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao: Tổ chức nghiên cứu khoa học, công nghệ, trang thiết bị; triển khai ứng dụng, thương mại hóa các thành tựu nghiên cứu; chuyển giao công nghệ.

-    Hoạt động dịch vụ Khoa học và Công nghệ: Tư vấn nghiên cứu; gia công, chế tạo, lắp đặt, vận hành thiết bị; sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cung ứng vật tư, vật liệu, hóa chất; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

-    Hoạt động hợp tác: Hợp tác trong và ngoài nước trong các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ.

      Các ngành khoa học và công nghệ trung tâm sẽ thực hiện: Cơ khí, điện, điện tử, truyền thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu và đường, công nghệ thông tin, môi trường, nông nghiệp, nông sản, công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh, công nghệ thu hoạch, sau thu hoạch, bảo quản và chế biến nông thủy sản.

           Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Long

1. Chức năng:

      Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Long có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ, hợp tác trong và ngoài nước về các lĩnh vực khoa học công nghệ được phép đào tạo ở Trường Đại Học Cửu Long.

2. Nhiệm vụ:

-   Triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực được phép đào tạo ở trường Đại Học Cửu Long;

-   Tập hợp, khai thác các nguồn lực tri thức khoa học, trang thiết bị hiện có ở trường Đại Học Cửu Long để ứng dụng, đổi mới, gia tăng hiệu quả trong sản xuất và đời sống cộng đồng;

-   Trưng bày, quảng bá các thành tựu của khoa học công nghệ và tiêu thụ sản phẩm;

-   Chuyển giao công nghệ;

-   Nghiên cứu chế tạo, cung ứng, lắp đặt, vận hành các thiết bị theo yêu cầu;

-   Sản xuất và cung ứng: nguyên vật liệu, vật tư, hóa chất, thiết bị, các sản phẩm phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, đời sống;

-   Tư vấn: khoa học, công nghệ, thiết bị;

-   Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn (không cấp văn bằng, chứng chỉ);

3. Quyền hạn:

            -   Tự tổ chức bộ máy, sử dụng nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

            -   Tự chủ xây dựng kế hoạch hoạt động.

            -   Tự chủ ký kết các hợp đồng nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ.

            -   Tự chủ về tài chính.

            -   Tự chủ quyết định giá cả các sản phẩm nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ theo thỏa thuận qua hợp đồng.

            -   Chủ động trong ký kết các hợp đồng, các thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

     -   Tham gia các hoạt động của Trường Đại học Cửu Long với tư cách là thành viên của Trường, được Trường tạo điều kiện thuận lợi quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của mình.

            -   Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Cửu Long:

 

Nguồn: Trung tâm KHCN Cửu Long

Back to Top