Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Quản lý thiết bị thí nghiệm - thực hành

Ngày đăng: 06-03-2018

TRUNG TÂM QUẢN LÝ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM – THỰC HÀNH

 

I. Nhân sự:

 

STT

Họ & tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

SĐT

1

 Vũ Anh Dũng

 Thạc sĩ

 Phụ trách Trung tâm

 0918.485.540

2

 Nguyễn Hải Sơn

 Thạc sĩ

 Cán bộ

 0982.006.303

3  Nguyễn Chí Dũng  Thạc sĩ

 Cán bộ

 01684.782.397
4  Trương Linh Phương  Cao học

 Cán bộ

 0909.114.810

5

 Nguyễn Hoàng Tùng

 Cử nhân

 Cán bộ

 0977.616.707

 

 

 

Nguồn: Phòng TCHC - QT

Back to Top