Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Khoa Cơ bản

Ngày đăng: 26-04-2017

KHOA CƠ BẢN

I. Nhân sự:

STT

Họ & tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

SĐT

1

  Nguyễn Cao Đạt

  Thạc sĩ

  Trưởng khoa

 0906932567

2

  Nguyễn Quốc Huy

  Thạc sĩ

 Phó trưởng khoa

 0918311997

3

  Trần Thị Ngọc Tuyết

  Thạc sĩ

  Giảng viên

 

4

  Lê Thị Hồng Hà

  Thạc sĩ

  Giảng viên

 0919205394

5

  Bùi Bình Thuận

  Thạc sĩ

  Giảng viên

 0907710286

6

  Trần Tuấn Hải

  Thạc sĩ

  Giảng viên

 0972523823

7

  Nguyễn Thanh Thế

  Cử nhân

  Giảng viên

 0932884849

8

  Lê Thành Hiếu

  Thạc sĩ

  Cán bộ

 01665797886

 

II.  Chức năng và nhiệm vụ

         Chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học đại cương cho toàn trường; tham gia nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cao góp phần đưa trường Đại học Cửu Long phát triển.

III.  Tổ bộ môn:

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM HỌC VỊ

TRƯỞNG BỘ MÔN

1

  Nguyễn Quốc Huy

  Thạc sĩ

  Toán – tin học ứng dụng

2

  Trương Công Sơn

 Cử nhân

  Giáo dục Thể chất - Quốc phòng

 

 

      - Tổ bộ môn Toán – tin ứng dụng, chịu trách nhiệm giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực toán và tâm lý học, nhân sự của tổ bao gồm:

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

  Nguyễn Quốc Huy

  Thạc sĩ

  Tổ trưởng

2

  Nguyễn Cao Đạt

  Thạc sĩ

  Tổ viên

3

  Đinh Ngọc Thanh

  PGS.TS

  Tổ viên

4

  Trần Thị Ngọc Tuyết

 Thạc sĩ

  Tổ viên

5

  Lê Thành Hiếu

  Thạc sĩ

  Tổ viên

 

      - Tổ bộ môn giáo dục Thể chất – Quốc phòng chịu trách nhiệm giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực giáo dục thể chất, an ninh và quốc phòng cho sinh viên toàn trường, nhân sự của tổ bao gồm:

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

  Trương Công Sơn

  Cử nhân

  Tổ trưởng

2

  Bùi Bình Thuận

  Thạc sĩ

  Tổ viên

3

  Trần Tuấn Hải

  Thạc sĩ

  Tổ viên

4

  Nguyễn Thanh Thế

  Cử nhân

  Tổ viên

 

        - Tổ bộ môn Lý luận chính trị, chịu trách nhiệm giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực chính trị và một số môn như Luật đại cương; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế học; Lịch sử các học thuyết kinh tế, nhân sự của tổ bao gồm:

STT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM HỌC VỊ

2

  Lê Thị Hồng Hà

  Thạc sĩ

 

 

 

Nguồn: Khoa CB

Back to Top