Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trung tâm Quản lý mạng và truyền thông

Ngày đăng: 25-05-2019

TRUNG TÂM QUẢN LÝ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG

 

I.   NHÂN SỰ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

 Nguyễn Văn Thanh

Giám đốc

Thạc sĩ

2

 Nguyễn Thành Trung

Phó Giám đốc

Thạc sĩ

3

 Nguyễn Hoàng Tiển

Chuyên viên

Thạc sĩ

 

       Trung tâm Quản lý mạng và truyền thông được thành lập theo Quyết định số 24/QĐ-ĐHCL/TCBM ngày 16 tháng 05 năm 2019 của Ban Giám hiệu trường Đại học Cửu Long. Trung tâm đã được nhà trường trang bị hệ thống máy chủ và các thiết bị mạng khá mạnh đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tin học hóa hệ thống quản lý và đào tạo của trường.

      Địa chỉ website trường Đại học Cửu Long: mku.edu.vn được sử dụng bởi hai ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh.

 

II.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CHUNG:

1.  Tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường về thông tin, kỹ thuật và triển khai các giải pháp Công nghệ thông tin và Truyền thông có thể ứng dụng trong hệ thống mạng của trường.

2.  Quản lý hệ thống thông tin của nhà trường. Nâng cao năng lực khai thác thông tin, sử dụng hiệu quả hệ thống mạng Intranet và Internet của nhà trường.

3.  Quản lý, cấu hình các trang thiết bị hạ tầng trong hệ thống mạng và bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo hiệu suất hoạt động của hệ thống.

4.  Quản lý và duy trì hoạt động của các máy chủ Domain, Edusoft, Web. Vận hành hệ thống đào tạo đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả phục vụ cho công tác quản lý sinh viên, quản lý đào tạo, ….

5.  Quản trị website, cung cấp các dịch vụ thông tin - tư liệu điện tử, cập nhật thông tin, quảng bá thương hiệu và hình ảnh của trường ra bên ngoài.

6.  Khắc phục và xử lý các sự cố kỹ thuật của máy tính và hệ thống mạng trong nhà trường.

7.  Cấu hình, thiết lập và duy trì các dịch vụ trên Server. Thường xuyên sao lưu dữ liệu và theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống.

8.  Đảm bảo công tác an ninh mạng, ngăn chặn các truy cập bất hợp pháp vào hệ thống. Đảm bảo kết nối mạng luôn trong tình trạng an toàn, bảo mật, thông suốt và hoạt động hiệu quả.

III.  NHIỆM VỤ TỪNG CÁ NHÂN:  (ghi công việc cụ thể của từng cá nhân trong đơn vị)

Công tác chuyên môn được phân công cho từng thành viên trung tâm cụ thể như sau:

Mô tả công việc

Phụ trách công việc

Thành Trung

Hoàng Tiển

-  Quản lý, cấu hình hệ thống máy chủ và thiết bị mạng

-  Quản lý hệ thống các tên miền Mekong University

-  Quản lý hệ thống Camera giám sát

-   Quản lý hệ thống Wifi toàn trường

-   Quản lý hệ thống Thư viện số

-  Quản lý hệ thống GPS hành trình xe

-   Hỗ trợ khắc phục sự cố máy tính

-   Đăng tải thông tin lên website

-  Quản lý hệ thống Email Cán bộ - Giảng viên

-  Hỗ trợ khắc phục sự cố mạng

-  Lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án

-  Quản lý hệ thống Email Sinh viên

-   Sao lưu, phục hồi dữ liệu hệ thống định kỳ

-   Kiểm tra, bảo trì phần mềm phòng thực hành vi tính

X

X

X

¨

¨

X

X

X

X

X

X

X

X

X

¨

¨

X

X

X

X

X

X

X

X

¨

X

¨

¨

 

 

 

Nguồn: QLM&TT

Back to Top