Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Trung tâm Ngoại Ngữ

Ngày đăng: 23-06-2011

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Trung tâm Ngoại ngữ hoạt động theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và theo quy định của nhà trường. Tổ chức mở các lớp Ngoại ngữ và thi cấp chứng chỉ theo đúng quy chế.

 

Back to Top