Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Ngày đăng: 25-09-2017

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 

      Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Cửu Long được thành lập theo Quyết định số 463/QĐ-DCL/TCBM ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long trên cơ sở sáp nhập hai (02) Trung tâm Ngoại ngữ và Trung tâm tin học ứng dụng.

      Ban giám đốc gồm có:

1.   ThS. Nguyễn Cao Đạt          Phó Hiệu trưởng                     Kiêm Giám đốc Trung tâm

2.   PGS.TS Võ Văn Sen           Thành viên ban kiểm tra          Kiêm Phó giám đốc

                                                   tài chính và giáo dục            

3.   TS. Nguyễn Hoàng Quế      Trưởng Khoa Ngoại ngữ         Kiêm Phó giám đốc

      Nhân viên:

1.      ThS. Đặng Văn Toại            Trưởng Phòng Đào tạo        Nhân viên

2.      ThS. Võ Ngọc Cẩm Tú        Giảng viên                            Thư ký

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 I. CHỨC NĂNG

      1. Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học có chức năng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng cơ bản và nâng cao, tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên của Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      2. Các hình thức học tập của Trung tâm ngoại ngữ - tin học đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hoá, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu người học.

II. NHIỆM VỤ

1. Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học:  

      1.1. Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo hình thức ngoại khoá đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học cho học viên cao học và sinh viên Đại học đã được Trường Đại học Cửu Long công bố theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      1.2. Đề xuất với Nhà trường kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu của người học.

      1.3. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên:

      - Chương trình ngoại ngữ CCQG (Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Hoa) trình độ A, B, C;

      - Chương trình tin học ứng dụng Cơ bản và Nâng cao theo quy định hiện hành.

     - Chương trình ngoại ngữ A1, A2, B1, B2, C1, C2 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Khung tham chiếu chung Châu Âu CEFR.);

      - Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.

      - Chương trình quốc tế luyện thi chứng chỉ IELTS, TOEIC, TOEFL.

     - Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kế toán cho cán bộ, giáo viên của Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn khi có nhu cầu.

      1.4. Tổ chức thi kiểm tra, làm các thủ tục để Nhà trường cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ:

      2.1. Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ - tin học khác tổ chức đào tào, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

      2.2. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Tài chính:

      3.1 Tất cả nguồn thu của Trung tâm nộp về trường, Trường giữ lại 20% trên tổng thu, trung tâm được sử dụng 80% còn lại để chi cho các hoạt động của trung tâm.

      3.2 Các khoản Trung tâm phải chi như tiền giảng, tiền phụ cấp quản lý, tiền tổ chức thi và chi phí mua phôi, in bằng, cấp chứng chỉ…tái đầu tư, mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.

III. QUYỀN HẠN:

      1. Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và hoạt động đào tào khác trong phạm vi được giao;

      2. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị phù hợp với đặc thù của Trung tâm theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.

 

Nguồn: Trung Tâm NN-TH

Back to Top