Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Thông tin Ban Giám Hiệu

Ngày đăng: 25-12-2018

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

 

HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS LƯƠNG MINH CỪ

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. NGUYỄN CAO ĐẠT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. NGUYỄN THANH DŨNG

 

 

Nguồn: mku.edu.vn

Back to Top