Đại Học Cửu Long

Liên hệ | Sơ đồ website | ngôn ngữ:Tìm kiếm:

Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường

Ngày đăng: 27-10-2017

DANH SÁCH CHỨC VỤ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 
( Ban hành kèm theo Quyết định số: 564/QĐ-DCL  ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long)
 
STT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị công tác Chức vụ
 1.  Lương Minh Cừ  Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Hiệu trưởng  Chủ tịch
 2.  Nguyễn Cao Đạt  Thạc sĩ  Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Hiệu trưởng  Ủy viên
 3.  Nguyễn Thanh Dũng  Tiến sĩ  Phó Hiệu trưởng  Ủy viên
 4.  Nguyễn Văn Thanh  Thạc sĩ  Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu  Ủy viên
 5.  Đặng Văn Phan  Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh  Ủy viên
 6.  Nguyễn Tiến Thủ  Tiến sĩ  Trưởng Khoa Liên thông và Liên kết đào tạo  Ủy viên
 7.  Hồ Thị Thu Hằng  Tiến sĩ  Phó Giám đốc bệnh viện tỉnh Vĩnh Long  Ủy viên
 8.  Nguyễn Thanh Bình  Tiến sĩ  Cố vấn Trưởng Khoa Kỹ thuật - Công nghệ   Ủy viên
 9.  Nguyễn Hoa Bằng  Tiến sĩ  Trưởng Khoa Khoa học xã hội và nhân văn  Ủy viên
 10.  Bùi Hữu Thuận  Tiến sĩ  Trưởng Khoa Khoa học Nông nghiệp  Ủy viên
 11.  Nguyễn Hoàng Quế  Tiến sĩ  Trưởng khoa Ngoại ngữ  Ủy viên
 12.  Lê Ngọc Của  Tiến sĩ, Bác sĩ  Trưởng khoa Khoa học Sức khỏe  Uỷ viên
 13.  Vũ Hồng Thịnh  Tiến sĩ, Bác sĩ  Giảng viên chính, Bộ môn Ngoại tiết niệu, Đại   học Y dược TP.HCM  Ủy viên
 14.  Đặng Văn Toại  Thạc sĩ  Trưởng phòng Đào tạo  Ủy viên
 15.  Lê Thị Lộc Mai  Thạc sĩ  Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất   lượng  Ủy viên
 16.  Phạm Trọng Tân  Thạc sĩ  Trưởng phòng Thanh tra đào tạo  Ủy viên
 17.  Lê Thị Lanh   Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Nguyên Trưởng khoa KT-TC-NH  Ủy viên
 18.  Huỳnh Thị Mỹ  Thạc sĩ  Phụ trách Phòng Kế hoạch Tài chính  Ủy viên
 19.  Nguyễn Quốc Huy  Thạc sĩ  Phó Trưởng khoa Cơ bản  Ủy viên
 20.  Nguyễn Kim Quyên  Tiến sĩ  Phó Trưởng Khoa Khoa học Nông nghiệp  Thư ký
 
 
               THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
 
  1.  PGs.Ts. Lương Minh Cừ  Chủ tịch Hội đồng
  2.  Ths. Nguyễn Cao Đạt  Ủy viên
  3.  Ts. Nguyễn Thanh Dũng  Ủy viên
  4.  Ths. Nguyễn Văn Thanh  Ủy viên
  5.  PGs.Ts. Đặng Văn Phan  Ủy viên
  6.  Ts. Lê Ngọc Của  Ủy viên
  7. Ts. Nguyễn Kim Quyên  Thư ký
 
                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
                                                              
 
                                                                                         
                                                                                                                     PGS.TS Lương Minh Cừ
 

 

 

 

 

Nguồn: ĐHCL

Back to Top