Khoa Khoa học Sức khỏe

I.    Nhân sự:

   STT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ SĐT
  LÃNH ĐẠO KHOA
1   Vương Bảo Thy Tiến sĩ Phó Trưởng Khoa
  VĂN PHÒNG KHOA
2   Bùi Thị Hằng Thạc sĩ Trợ lý giáo vụ  0982.677.896
  CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN
3   Nguyễn Hữu Thuận Thạc sĩ Giảng viên 0982.777.834
4   Bùi Văn My Tin Thạc sĩ Giảng viên 0974.136.182
5   Phan Ngọc Thùy Ngân Thạc sĩ Giảng viên 0938.692.107
6   Trang Việt Cường Thạc sĩ Giảng viên
7   Nguyễn Thị Cẩm Hồng Thạc sĩ Giảng viên
8   Nguyễn Cẩm Duyên Cử nhân Giảng viên 01237.150.593
9   Huỳnh Văn Huyện Cử nhân Giảng viên
10   Trần Lĩnh Sơn Cử nhân Giảng viên
11   Sơn Thị Tiến Cử nhân Giảng viên
12   Ngô Huỳnh Thúy Duy Cử nhân Giảng viên

II.   Chức năng:

      Khoa Khoa Học Sức Khỏe là đơn vị đào tạo và quản lý hành chính cơ sở của Trường, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên của khoa, quản lý hành chính, nhân sự, quản lý chuyên môn và quản lý sinh viên theo quy định.

     Xây dựng chương trình đào tạo theo từng chuyên ngành, trình Ban Giám hiệu đề án mở thêm ngành đào tạo dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và dựa trên nhu cầu phát triển nguồn nhân lực thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu xã hội.

III.     Nhiệm vụ:

1.    Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện Khoa theo mục tiêu chung của Trường. Tham mưu đề xuất hướng và biện pháp phát triển ngành nghề, quy mô, mục tiêu, chất lượng và chương trình đào tạo trình Ban Giám hiệu.

2.     Xây dựng chương trình đào tạo của Khoa. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập theo kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

3.     Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, phối hợp với các tổ chức, công ty, cơ sở sản xuất, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

4.     Tổ chức biên soạn đề cương, bài giảng, giáo trình môn học, tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học, cập nhật các tài liệu phục vụ giảng dạy.

5.    Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

6.     Quản lý, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật của trường liên quan tới chuyên môn của Khoa.

7.    Chịu trách nhiệm mời giảng viên bên ngoài tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề, nghiên cứu khoa học, tham gia hội đồng khoa học của Khoa, hướng dẫn luận văn, đồ án tốt nghiệp. Phối hợp với phòng Đào tạo thanh toán hợp đồng mời giảng đối với giảng viên thỉnh giảng khi kết thúc môn giảng dạy.

8.     Tham gia tuyên truyền tuyển sinh.

IV.     Các bậc đào tạo:

    Bậc đại học đào tạo 4 năm.

   V.   Ngành đào tạo:

               Bậc đại học gồm các ngành: Xét Nghiệm Y Học, Điều Dưỡng Đa Khoa, Điều Dưỡng Hộ Sinh, Điều Dưỡng Gây Mê Hồi Sức.

Các ngành đào tạo, cơ hội nghề nghiệp

       Xét Nghiệm Y Học: đào tạo cử nhân xét nghiệm y học có kiến thức căn bản khoa học sức khỏe, có kỹ năng thực hành xét nghiệm và quản lý xét nghiệm y học, có y đức về nghề nghiệp. Sinh viên được học phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe, các phương pháp xét nghiệm cơ bản và tiên tiến về sinh hóa, huyết học, tế bào, vi sinh và ký sinh trùng. Sinh viên được thực hành các xét nghiệm thường quy ở phòng thí nghiệm, thực tập thực tế xét nghiệm lâm sàng, quản lý xét nghiệm ở các cơ sở y tế, bệnh viện.

      Cơ hội nghề nghiệp: làm việc tại khoa xét nghiệm trong các bệnh viện, phòng khám đa khoa, các trung tâm xét nghiệm, các công ty sản xuất và kinh doanh thiết bị, hóa chất, chế phẩm xét nghiệm y học, các viện nghiên cứu, các trường đại học thuộc khối ngành sức khỏe.

     Điều Dưỡng Đa Khoa: đào tạo cử nhân Điều dưỡng đa khoa có kiến thức căn bản khoa học sức khỏe, có kỹ năng điều dưỡng đa khoa, có y đức nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe. Sinh viên được học phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe, các kỹ thuật điều dưỡng căn bản và nhiều chuyên ngành, quản lý điều dưỡng, kỹ thuật kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Sinh viên được thực hành các học phần điều dưỡng cơ bản ở phòng thực hành, thực tập thực tế điều dưỡng lâm sàng, quản lý điều dưỡng ở các cơ sở y tế, bệnh viện.  

      Cơ hội nghề nghiệp: làm việc tại khoa điều dưỡng trong các bệnh viện, phòng khám đa khoa, các  trường cao đẳng, đại học thuộc khối sức khỏe. Sinh viên tốt nghiệp có thể tham dự các chương trình tuyển dụng điều dưỡng viên làm việc tại Nhật Bản, Đức.

     Điều Dưỡng Hộ Sinh: đào tạo cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh có kiến thức căn bản khoa học sức khỏe, có kỹ năng điều dưỡng hộ sinh, có y đức nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe. Sinh viên được học phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe, các kỹ thuật điều dưỡng căn bản và chuyên ngành hộ sinh, quản lý điều dưỡng, kỹ thuật kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Sinh viên được thực hành các học phần điều dưỡng cơ bản ở phòng thực hành, thực tập thực tế điều dưỡng lâm sàng hộ sinh, quản lý điều dưỡng ở các cơ sở y tế, bệnh viện.  

      Cơ hội nghề nghiệp: làm việc tại khoa sản trong các bệnh viện, phòng khám đa khoa, các  trường cao đẳng, đại học thuộc khối sức khỏe.

     Điều Dưỡng Gây Mê Hồi Sức: đào tạo cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức có kiến thức căn bản khoa học sức khỏe, có kỹ năng điều dưỡng gây mê hồi sức, có y đức nghề nghiệp chăm sóc sức khỏe. Sinh viên được học phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe, các kỹ thuật điều dưỡng căn bản và chuyên ngành gây mê hồi sức, quản lý điều dưỡng, kỹ thuật kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Sinh viên được thực hành các học phần điều dưỡng cơ bản ở phòng thực hành, thực tập thực tế điều dưỡng lâm sàng gây mê hồi sức, quản lý điều dưỡng ở các cơ sở y tế, bệnh viện.  

      Cơ hội nghề nghiệp: làm việc tại khoa giải phẫu trong các bệnh viện, các  trường cao đẳng, đại học thuộc khối sức khỏe.

VI.     Tổ bộ môn:

          Khoa Khoa học Sức Khỏe hiện nay có hai tổ bộ môn: Bộ môn Xét Nghiệm Y Học và Bộ môn Điều Dưỡng.

     VII.     Các hoạt động ngoại khóa:

        Tổ chức những hội thảo chuyên đề, tiếp xúc với những nhà quản lý bệnh viện, cơ sở y tế, các công ty sản xuất kinh doanh thiết bị, dụng cụ, hóa chất xét nghiệm để tăng cường hiểu biết thực tế các lĩnh vực khoa học sức khỏe và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.