Kỷ yếu 20 năm

Trường Đại học Cửu Long – Ngôi trường tuổi đôi mươi