Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

I. GIỚI THIỆU

            1.  Tên đầy đủ của đơn vị:

             Tiếng Việt: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

             Tiếng Anh: OFFICE OF TESTING AND QUALITY ASSURANCE

      2. Tên viết tắt của đơn vị:  

     Tiếng Việt: KT&ĐBCL

     Tiếng Anh: OTQA

3. Địa chỉ thông tin liên hệ: phòng 302, tầng 3, Khu Hành Chính Trường Đại Học Cửu Long, QL 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.  

                 Điện thoại: 0703.831433

                 Email: phongkhaothi@mku.edu.vn.

                 Địa chỉ website: http://mku.vn/edusoft

4.  Năm thành lập đơn vị: 2009

5.  Phương châm làm việc:nhanh chóng – chính xác – bảo mật

6.  Nhân sự:

 

TT

Họ và tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

1

 Lê Thị Lộc Mai  Thạc sĩ LSVN  Trưởng phòng

2

 Phan Ngọc Diễn  Cao học CNTT  Phó Trưởng phòng

3

 Phạm Quốc Trường  Kỹ sư CNTT Cao học QLGD  Cán bộ

4

 Lê Thị Bích Phượng  Kỹ sư CNTT Cao học QLGD  Cán bộ

5

 Nguyễn Thị Cẩm Tú  Kỹ sư CNTT  Cán bộ

6

 Lê Thị Diễm Kiều  Kỹ sư CNTT  Cán bộ

7

 Võ Thị Diễm  Kỹ sư CNTT  Cán bộ

8

 Nguyễn Huy Hoàng  Kỹ sư CNTT  Cán bộ

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Công tác khảo thí, phối hợp với các đơn vị thực hiện tổ chức thi tuyển sinh, thi kết thúc học kỳ và các hình thức thi khác cho các bậc, các hệ đào tạo trong toàn trường; quản lý bài thi, điểm thi đúng quy chế.

Công tác đảm bảo chất lượng, quản lý quy trình và chất lượng đào tạo, bao gồm kiểm định chất lượng giáo dục; hoàn thành đánh giá ngoài theo quy trình của kiểm định chất lượng; triển khai và tiến hành công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; tham mưu Ban Giám Hiệu về xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến, chương trình đào tạo chất lượng cao; về chuẩn đầu ra và ba công khai trong đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội; thực hiện lấy ý kiến phản hồi của người học về các họat động giảng dạy của giảng viên và các thông tin liên quan khác; chuẩn bị đủ các điều kiện để tham gia xếp hạng cùng với các trường Đại học trong khu vực và cả nước.

2. Nhiệm vụ:

a. Công tác khảo thí:

– Căn cứ trên kế hoạch đào tạo năm học của các bậc, các hệ đào tạo, xây dựng kế hoạch thi cử với các mốc thời gian cụ thể trong từng học kỳ và năm học, công bố rộng rãi vào đầu năm học.

– Soạn thảo, cập nhật bổ sung các quy định, quy chế thi cử của Bộ Giáo dục và đào tạo, trình Ban Giám hiệu phê duyệt, triển khai đến các đơn vị và công bố trên trang website.

– Căn cứ theo kế hoạch làm việc của phòng, soạn thảo các quyết định thi cử cho các kỳ thi tuyển sinh,thi kết thúc học phần cho các hệ và các bậc đào tạo; Chịu trách nhiệm xử lý điểm kiểm tra giữa kỳ; Các quy trình từ khâu tổ chức thi, in sao đề thi, xử lý bài thi, điểm thi đến khi công bố kết quả theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo quy định bảo mật nhà nước và quy định của pháp luật.

– Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác tổ chức thi, kết quả các kỳ thi, thống kê tỉ lệ kết quả môn học theo học kỳ.

– Quản lý điểm thi trên trang website, hướng dẫn sinh viên các thao tác truy cập xem lịch thi, điểm thi.

– Thực hiện công tác lưu trữ, quản lý bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo đúng quy chế.

– Giải quyết các thắc mắc về bài thi, điểm thi và các thông tin liên quan khác.

b. Công tác đảm bảo chất lượng:

– Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng theo từng năm học.

– Cập nhật những thông tin mới vào báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng, hoàn chỉnh báo cáo, mời đòan đánh giá ngoài vào kiểm định.

– Phát và xử lý phiếu phản hồi của người học về các họat động giảng dạy của giảng viên, thống kê và báo cáo Ban Giám Hiệu tỉ lệ phần trăm về nội dung trong phiếu phản hồi, gửi thông tin về lãnh đạo đơn vị và giảng viên nhằm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, cải thiện và nâng cao chất lượng giảng dạy hiệu quả hơn.

– Dựa vào các tiêu chí báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, giúp các đơn vị hoàn chỉnh công tác quản lý, nâng cao hiệu quả đào tạo, tiến tới kiểm định chương trình đào tạo và tiến dần đến việc đăng ký xếp hạng cùng các trường đại học trong cả nước.

– Thực hiện và triển khai các thông tin liên quan khác về đảm bảo chất lượng đến các đơn vị.

-Tham gia tập huấn nghiệp vụ đảm bảo chất lượng theo triệu tập của các trung tâm kiểm định trong nước và của Bộ Giáo Dục Và Đào tạo.