Phòng Quản lý Thiết bị – Tài sản

Nhân sự:

STT

Họ và tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

1

 Trần Minh Nhựt

Cao học

Phụ trách phòng

2

 Nguyễn Hữu Danh

Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng

3

 Quách Văn Văn

Thạc sĩ

Cán bộ

4

 Trần Văn Thiện

Cao đẳng

Cán bộ

5

 Nguyễn Hoàng Thọ

Cao đẳng

Cán bộ

6

 Nguyễn Minh Thanh

Trung cấp

Cán bộ

7  Dương Minh Chắc Trung cấp Cán bộ