Phòng Thanh tra Đào tạo

Phòng Thanh tra Đào tạo (tiền thân là Tổ Thanh tra Học vụ và Phòng Thanh tra Pháp chế) được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHCL-TCBM ngày 16/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long.

Phòng Thanh tra Đào tạo gồm 05 nhân sự trong đó có 01 Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng.

STT Họ & tên Chuyên môn Chức vụ Nhiệm vụ
01 Trần Ngọc Cử nhân Kinh tế Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Phụ trách chung
02 Huỳnh Cẩm Thanh Tiến sĩ Triết học Phó Trưởng phòng Phụ trách công tác kiểm tra
03 Trần Quang Thái Thạc sĩ QLGD Trợ lý Trưởng phòng Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra
04 Nguyễn Minh Hiếu Thạc sĩ QTKD Chuyên viên Phụ trách công tác kiểm tra
05 Biện Công Hồ Thạc sĩ CNTT Chuyên viên Phụ trách công tác kiểm tra

 

A. Chức năng

Phòng Thanh tra đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo của Trường nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật, quy định, quy chế, tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo.

     B. Nhiệm vụ

 1. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và có kế hoạch hoạt động theo năm học.
 2. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo ở các Khoa, Bộ môn, Trung tâm.
 3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ, quy chế học tập của Bộ và của Trường.
 4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng, tài liệu dạy học.
 5. Phối hợp với các Khoa, Viện, Bộ môn, Trung tâm nhận xét đánh giá, phản hồi ý kiến của sinh viên về nội dung, giờ dạy, phong cách, phương pháp giảng dạy của giảng viên.
 6. Thanh tra, giám sát việc tổ chức, quản lý các lớp mở ngoài Trường theo các Hợp đồng liên kết đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
 7. Tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động giáo dục đào tạo.
 8. Lưu trữ hồ sơ thanh tra theo quy định.
 9. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo theo yêu cầu của cấp trên; chủ động trong việc phát hiện các vụ việc, kịp thời báo cáo để có biện pháp phối hợp với các đơn vị liên quan cùng giải quyết kịp thời.
 10. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

     C. Quan hệ công tác

 1. Phòng Thanh tra Đào tạo chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng và theo sự hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra cấp trên.
 2. Phối hợp với các đơn vị trong Trường trước khi tiến hành thanh tra.

                  Nguồn: Phòng Thanh tra Đào tạo