Thông báo

Kết quả kỳ thi cao học đợt 2 năm 2018
Lịch học Anh văn B1 năm 2018
Thông báo nhận giấy báo dự thi kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018
Danh sách bổ sung thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi cao học đợt 2 năm 2018
Quyết định trúng tuyển ngành Báo chí thi tại Trường Đại học Cửu Long
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi cao học đợt 2 năm 2018
Quyết định công nhận kết quả học BSKT dự thi cao học đợt 2 năm 2018
Lịch thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018
Kế hoạch học bổ sung kiến thức và ôn thi dự thi cao học đợt 2 năm 2018
Lịch thi kết thúc học phần bổ sung kiến thức dự thi cao học đợt 2 năm 2018
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019 ngành Báo chí học (định hướng ứng dụng)
Thông báo về việc đăng ký BVLV đợt 2 khóa 2016-2018
Thông báo B1 năm 2018
Quyết định tốt nghiệp ngành KTXD, QTKD và TCNH đợt xét 8/2018
Danh sách Giáo viên HD, Đề tài LV, Học viên ngành TCNH
Danh sách Giáo viên HD, Đề tài LV, Học viên ngành KTXD
Danh sách Giáo viên HD, Đề tài LV, Học viên ngành QTKD
Kết quả kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018
Thông báo tuyển sinh cao học Báo chí học (định hướng ứng dụng)
Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

Thông tin bổ sung