TB Số 688 :Thông báo tuyển sinh đại học hình thức VLVH đợt tháng 9-2018

         Trường Đại học Cửu Long thông báo tuyển sinh đạo tạo trình độ đại học thức thức vừa làm vừa học đợt tháng 09/2018, học tại trường Đại học Cửu Long.

Thông tin bổ sung