Thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2019

TB125 chinhquy 1

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019

 

Tuyến sinh Văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018

VB2 CQ 2018 1

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018

 

 

 

 

 

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học-năm 2018

TSLT 2018 1

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học-năm 2018

 

 

 

Thông báo tuyển sinh đợt 3 đại học chính quy năm 2018 (từ ngày 01/09 đến 30/09)

TS2018 D3 1

TS2018 D3 2TS2018 D3 3

Thông báo tuyển sinh đợt 3 đại học chính quy năm 2018 (từ ngày 01/09 đến 30/09)

 

 

 

 

Thông tin bổ sung