Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

  1. Giới thiệu chung

      1.1. Lịch sử hình thành

    Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp tiền thân là Trung tâm hỗ trợ việc làm cho sinh viên theo Quyết định số 513/DCL- QĐ-2004, ngày 23/04/2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học dân lập Cửu Long Nguyễn Công Bình. Ngày 21/01/2009, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long Nguyễn Cao Đạt ký Quyết định số 38/2009/QĐ-DCL đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ việc làm và Quan hệ với doanh nghiệp. Ngày 11/09/2009, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu long Nguyễn Cao Đạt tiếp tục ký Quyết định số 278/QĐ-DCL đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp.

     Đến ngày 01 tháng 09 năm 2017, PGS.TS Lương Minh Cừ – Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long ra Quyết định số 464/QĐ-DCL/TCBM thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp trực thuộc Ban Giám hiệu Trường.

     1.2. Tên của Trung tâm:

     – Tên bằng tiếng Việt: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Cửu Long.

     – Tên giao dịch: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

     – Tên bằng tiếng Anh:  Student Assistance and Enterprise Relationship Center.

     – Tên viết tắt: SAER

    1.3. Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

    1.4. Email: trungtamhtsv@mku.edu.vn.

    1.5. Facebook: www.facebook.com/hotrosinhvienDHCuuLong

    1.6. Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM HTSV&QHDN

    Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm:

    – Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và Phó Giám đốc.

    – Trung tâm có các bộ phận công tác sau:

   + Bộ phận Hỗ trợ sinh viên, dịch vụ và sự kiện.

   + Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm;

    Nhân sự hiện tại

TT HỌ & TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1  Nguyễn Văn Châu  PGĐ phụ trách  Điều hành chung
2  Nguyễn Cẩm Hường Chuyên viên
3 Âu Ngọc Như Ý Chuyên viên
  1. Chức năng

    Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long quản lý các hoạt động hỗ trợ người học, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ trong công tác đào tạo; các hoạt động về nghiên cứu thực tế chuyên môn, thực tập nghề cho sinh viên; tổ chức giới thiệu và khảo sát việc làm sinh viên; triển khai các hoạt động hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

     Trung tâm có chức năng cụ thể như sau:

     – Thực hiện việc xã hội hóa trong các hoạt động của công tác tư vấn hướng nghiệp, và giới thiệu việc làm.

    2.1. Hỗ trợ người học định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành học, trình độ đào tạo phù hợp; chủ động, sáng tạo trong học tập, xây dựng động cơ và phương pháp học tập thích hơp trong trường đại học; am hiểu về ngành, nghề đang học để phát huy được năng lực nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

    2.2. Hỗ trợ và cung cấp cho người học thông tin về thị trường lao động và giúp tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo.

    2.3. Phối hợp giữa nhà trường với đơn vị sử dụng lao động để tìm nơi thực tập cho sinh viên, giới thiệu sinh viên tốt nghiệp cho nhà tuyển dụng, gắn việc đào tạo của nhà trường tiếp cận với thực tiễn.

    2.4. Tiếp thu những đóng góp xây dựng từ doanh nghiệp và người học để Nhà trường thường xuyên cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường lao động.

    2.5. Hỗ trợ cho giảng viên và sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng các sáng kiến, cải tiến khoa học trong thực tiễn sản xuất kinh doanh; nghiên cứu đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp.

    2.6. Xây dựng, lưu trữ và cập nhật cơ sở dữ liệu của cựu sinh viên. Hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Cửu Long; giữ mối liên lạc thường xuyên với cựu sinh viên các khóa.

  1. Nhiệm vụ

     3.1. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho người học

     3.1.1. Các hoạt động tư vấn hướng nghiệp

     – Tổ chức các hình thức tư vấn cho người học về những vấn đề liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước; tư vấn hỗ trợ các vấn đề nảy sinh trong của đời sống sinh viên;

     – Tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc cho HSSV về nội quy, quy chế, nội dung, chương trình đào tạo, các vấn đề về học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho các đối tượng người học;

     – Tổ chức tư vấn, quảng bá tuyển sinh thông qua việc thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp; thông qua hoạt động thực tập, kiến tâp và các hoạt động tổ chức sự kiện khác;

    – Tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên về cơ hội việc làm, các kiến thức, kỹ năng cần có trước và sau khi ra trường; cung cấp những thông tin định hướng cho HSSV tìm kiếm học bổng, du học.

    3.1.2. Kêu gọi, tìm kiếm các nguồn tài trợ và học bổng

    – Kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Đại học Cửu Long;

    – Phối hợp Phòng Công tác chính trị sinh viên xây dựng tiêu chí và tổ chức xét trao học bổng, trợ cấp cho các đối tượng người học.

    3.1.3. Giới thiệu việc làm cho người học

    – Tìm kiếm, cập nhật thông tin về việc làm bán thời gian, việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên;

    – Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động để tổ chức các chương trình hội thảo, hội chợ, sàn giao dịch về việc làm, các ngày hội tuyển dụng, các chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp giữa nhà tuyển dụng và sinh viên.

    3.1.4. Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp

    Chủ trì, phối hợp các khoa và các đơn vị liên quan kết nối, điều tra, khảo sát việc làm sau tốt nghiệp của cựu học sinh, sinh viên, học viên. Lưu trữ dữ liệu và thường xuyên cập nhận thông tin của cựu sinh viên các khóa.

    – Kết nối với cựu học sinh, sinh viên, học viên nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ về trí tuệ, tinh thần, vật chất giúp đỡ học sinh, sinh viên và góp phần phát triển nhà trường; phối hợp với các đơn vị và các khoa để xây dựng và tổ chức hoạt động của Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Cửu Long.

    – Tổ chức khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp nhằm thu nhận thông tin khách quan về sản phẩm đào tạo của Trường Đại học Cửu Long, giúp nhà trường có căn cứ để điều chỉnh trong công tác quản lý, tuyển sinh, tổ chức đào tạo… phù hợp với nhu cầu nhà tuyển dụng.

     3.1.5. Hỗ trợ công tác đào tạo, tuyển sinh của nhà trường

    – Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trường triển khai các hoạt động tư vấn, tuyên truyền, quảng bá tuyển sinh các cấp học, các loại hình đào tạo; hỗ trợ tuyển sinh, phối hợp, hỗ trợ mở các lớp đào tạo ngắn hạn của nhà trường.

    – Tổ chức cho sinh viên tham gia các chương trình đào tạo, các hoạt động rèn nghề, xây dựng hệ sinh thái sinh viên khởi nghiệp, xây dựng mô hình thực hành tại trường và các hoạt động bồi dưỡng bổ trợ quá trình học tập, rèn luyện khác;

     – Phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm, kỹ năng sống phục vụ các đối tượng người học;

    – Phối hợp khai thác các loại hình liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Trường Đại học Cửu Long;

   – Phối hợp tổ chức xây dựng trang thông tin điện tử về tuyển sinh, giới thiệu việc làm và dịch vụ công hỗ trợ sinh viên của trường. Thường xuyên cập nhật trang thông tin điện từ về ngành nghề đào tạo và thông tin tuyển sinh cho sinh viên tiềm năng.

    3.1.6. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp

Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học, các khoa đào tạo, các đơn vị kinh doanh dịch vụ của trường, các đoàn thể, nhà khoa học, sở, ban, ngành tỉnh, doanh nghiệp và doanh nhân xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong trường; xây dựng phong trào nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Ứng dụng các nghiên cứu của giảng viên và sinh vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện về kỹ thuật và vốn đầu tư để sinh viên khởi nghiệp.

    3.1.7. Triển khai các hoạt động hỗ trợ người học khác

    – Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Phòng Công tác chính trị sinh viên tổ chức và quản lý các câu lạc bộ đội, nhóm: Câu lạc bộ “Tiếng Anh”, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh và quay phim, Câu lạc bộ Gia sư, Câu lạc bộ Tổ chức sự kiện, Câu lạc bộ hùng biện, Câu Lạc bộ Sáng tạo và khởi nghiệp… nhằm thu hút, tập hợp sinh viên tham gia các hoạt động tập thể, sinh hoạt cộng đồng.

    – Phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đơn vị trong trường tổ chức lực lượng tình nguyện viên và cộng tác viên trong sinh viên về công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm bán thời gian và toàn thời gian.

    3.2. Hoạt động hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp

   3.2.1. Chủ trì thiết lập và mở rộng quan hệ giữa Trường Đại học Cửu Long với các địa phương, khu công nghiệp, khu kinh tế và doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, cung ứng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và đáp ứng nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp. Tham mưu lãnh đạo nhà trường ký kết các thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, hướng tới phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội, tổ chức các hoạt động hợp tác khác nhằm thực hiện mục tiêu cùng phát triển.

    3.2.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong việc tìm kiếm, liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp triển khai các hoạt động hợp tác.

   3.2.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn, hội thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp, tuyển dụng và các hoạt động truyền thông nhằm kết nối sinh viên với các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng; Xây dựng dữ liệu sinh viên tốt nghiệp hàng năm cung cấp cho các đơn vị tuyển dụng; Giới thiệu việc làm bán thời gian, việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên; Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của sinh viên, doanh nghiệp về các hoạt động của nhà trường.

    3.2.4. Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác hỗ trợ sinh viên. Cụ thể là: Kêu gọi sự đóng góp, hỗ trợ tài chính từ doanh nghiệp tài trợ cho sinh viên; phối hợp tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm; tuyển dụng việc làm bán thời gian, việc làm và khởi nghiệp sau tốt nghiệp.

    3.2.5. Là đầu mối quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp để tổ chức các chương trình quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Cửu Long.

    3.3. T chức các hoạt động dịch vụ, sự kiện

    3.3.1. Tổ chức cho người học tham gia các sự kiện, diễn đàn xã hội, các hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống và các hoạt động sự kiện khác phù hợp và hữu ích đối với tuổi trẻ nhà trường.

    3.3.2. Hỗ trợ người học tiếp cận các dịch vụ thiết yếu từ các đơn vị, doanh nghiệp phục vụ hiệu quả trong quá trình học tập, sinh hoạt.

    4. Thông tin và hình ảnh hoạt động của Trung tâm

Lãnh đạo, nhân viên Trung tâm chụp ảnh lưu niệm cùng Ban cố vấn Ban Giám hiệu Trường Đại học Cửu Long

PGS.TS Lương Minh Cừ – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Cửu long tham dự Toạ đàm kết nối với các doanh nghiệp lần 3 năm 2017

Thạc sĩ Nguyễn Cao Đạt – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long ký kết hợp tác với các doanh nghiệp Hậu Giang tại Ngày hội thanh niên với nghề nghiệp – việc làm năm 2018

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Cửu long với Aventis Graduate School (Singapore) năm 2024

Ngày 01/04/2024, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cửu Long đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Kinh tế, Văn hoá Hàn – Việt (KOVECA), về hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

Ngày 26/01/2024, tổ chức Lễ Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Cửu Long với Sở Y tế tỉnh Prey Veng Campuchia

Phối hợp với các ban, ngành, doanh nghiệp tổ chức Ngày Hội việc làm nhằm tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho sinh viên. Đây là hoạt động thường xuyên, ưu tiên hàng đầu của Trường Đại học Cửu Long

Các doanh nghiệp tham dự Ngày Hội việc làm năm 2024

Ngày 22.04.2024, Trường Đại học Cửu long tổ chức chương trình chia sẽ tư vấn nghề nghiệp trình dược viên “Định hướng nghề nghiệp phát triển tương lai”

Sinh viên ngành Dược tham dự chương trình “Định hướng nghề nghiệp phát triển tương lai”