Trường ĐHCL tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây cho giảng viên, chuyên viên, sinh viên người dân tộc Khmer, lưu học sinh Campuchia và Tết Bun Pi May cho lưu học sinh Lào năm 2022

      Chiều ngày 13/4/2022, Trường ĐH Cửu Long (ĐHCL) tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây (Campuchia) và Tết Bun Pi May (Lào) cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên, sinh viên người dân tộc Khmer, lưu học sinh Xem tiếp …