Trung tâm Đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài.

Tên tiếng Anh: Vietnamese language training center for foreigners.

     I. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

 1. Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Việt, đánh giá và cấp chứng chỉ cho người nước ngoài, hoặc người không dùng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ đáp ứng nhu cầu của người học, đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Việt, đánh giá và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt đáp ứng nhu cầu người học.
 3. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng được nhu cầu của người học, phù hợp với những quy định về bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 4. Trung tâm phối hợp với phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng (QL&ĐBCL) tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ, giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt.
 5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của Trung tâm.
 6. Hợp tác với những tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước có nhu cầu về bồi dưỡng, đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt.
 7. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.
 8. Được xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học, phù hợp với điều kiện thực tế.
 9. Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm, được hưởng đầy đủ những chính sách theo quy định của Trường Đại học Cửu Long và pháp luật.
 10. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của trường đại học Cửu Long và pháp luật.
 11. Trung tâm đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài trực thuộc ban Giám hiệu trường đại học Cửu Long.

     II. Cơ cấu nhân sự của Trung tâm

   

  STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1 ThS. Trần Văn Thạch Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm
  2 ThS. Đinh Thị Tân Phó Giám đốc