Ba công khai năm học 2018 – 2019

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Cửu Long thực hiện công khai theo các nội dung năm học 2018 – 2019 như sau:

  1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo (Biểu mẫu 17).
  2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế (Biểu mẫu 18).
  3. Công khai thông tin cơ sở vật chất (Biểu mẫu 19).
  4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Biểu mẫu 20).
  5. Công khai tài chính của CSGD đại học (Biểu mẫu 21).