Chiến lược phát triển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

1. Sứ mạng của trường Đại học Cửu Long

Trường Đại học Cửu Long là đại học đa ngành, đa lĩnh vực có nhiệm vụ đào tạo & cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng nhu cầu xã hội; là trung tâm nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, văn hóa trong khu vực ĐBSCL và cả nước, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Tầm nhìn

Tầm nhìn chiến lược “phát triển Đại học Cửu Long đến năm 2020 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có uy tín trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”. Đến năm 2030 trở thành trường có uy tín trong cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ”.

3. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát:

“Đào tạo cử nhân, kỹ sư trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học, đa ngành, đa lĩnh vực, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tri thức khoa học chuyên sâu, có ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Mục tiêu cụ thể:

–  Chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao, quy mô đào tạo được mở rộng hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

–  Giới thiệu, quảng bá rộng rãi trong xã hội về hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Cửu Long, các Quy định các ngành mới mở theo đề án với nội dung và hình thức phù hợp với các đối tượng học sinh.

–  Có mối quan hệ rộng rãi, bền chặt với các doanh nghiệp trong công tác định hướng, đào tạo theo nhu cầu, đào tạo theo địa chỉ, cung ứng các dịch vụ, các sản phẩm khoa học và hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

–  Phát triển trường theo định hướng đại học nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế gắn liền với công tác xây dựng và phát triển chung của hệ thống giáo dục đại học trong khu vực và quốc tế, đem lại nguồn thu cho Nhà trường.

–  Xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên có đầy đủ về phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng đầy đủ theo chuẩn quốc tế.

–  Phát triển và chủ động đa dạng hóa các nguồn lực tài chính, quản lý và sử dụng một cách hợp lý, công khai, minh bạch. Hoàn thiện cơ sở vật chất, dụng cụ, thiết bị dạy học đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Bộ Giáo dục đề ra.