Ba công khai

          Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Cửu Long thực hiện công khai theo các nội dung năm học 2019 – 2020 như sau:

  1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo 
  2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế 
  3. Công khai thông tin cơ sở vật chất
  4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
  5. Công khai tài chính của CSGD đại học