Đại học chính quy

1. Quyết định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học và Cao đẳng chính quy 2014

 

2. Quyết định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học và Cao đẳng chính quy 2017

 

3. Quyết định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo thuộc Khoa Liên thông & Liên kết đào tạo

 

4. Quyết định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy 2019

 

5. Thông tin mô tả học phần các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy 2019

 

6.Quyết định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy Khóa 20 Trường ĐH Cửu Long.

 

7.Quyết định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy Khóa 21 Trường ĐH Cửu Long.

 

8.Quyết định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy Khóa 22 Trường ĐH Cửu Long.

 

TRA CỨU THÔNG TIN TỐT NGHIỆP