Đảm Bảo Chất Lượng

Hệ thống văn bản về hoạt động Đảm bảo chất lượng

1A. Quyết định V/v ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan

1B. Phụ lục 1 – Danh mục các hoạt động khảo sát

2A. Quyết định V/v ban hành Quy định so chuẩn, đối sánh chất lượng GD của Trường ĐH Cửu Long

2B. Phục lục Nội dung đối sánh

3A. Quyết định V/v ban hành Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Cửu Long

3B. Phụ lục 1 – Sơ đồ cấu trúc hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Cửu Long

Quyết định ban hành chiến lược ĐBCLGD giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn đến 2030 của Trường ĐH Cửu Long

Quyết định ban hành Quy định bảo mật hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong của Trường ĐH Cửu Long

Quyết định Ban hành Quy định về chính sách đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Cửu Long

Quyết định V/v thành lập Hệ thống mạng lưới đảm bảo chất lượng của Trường ĐH Cửu Long

Quyết định Ban hành Quy định hoạt động hệ thống quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong của Trường ĐH Cửu Long