Đạo đức – Tri thức – Dân tộc – Hội nhập

Truyền thống yêu nước luôn luôn được đề cập đến trước tiên trong mỗi con người Việt Nam. Hằng năm, người dân cả nước đổ về đền thờ Vua Hùng để tưởng nhớ đến công lao của Cha Ông nhân ngày giỗ Tổ mồng 10 tháng 3 âm lịch.