Đảng ủy

I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình Đảng bộ cơ sở:

+ Tổng số CBCC-VC, người lao động: 245.

+ Tổng số Đảng viên: 75 Đảng viên (trong đó, chính thức: 58; dự bị: 17).

·        Ban Chấp hành Đảng bộ: 08 đồng chí.

·        Ban Thường vụ Đảng uỷ: 03 đồng chí.

·        Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: 03 đồng chí.

·        Chi bộ trực thuộc: 05.

·        Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Khuyến học.

 

2.  Thuận lợi:

Niềm tin của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trường Đại học Cửu Long vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước trong sự nghiệp đổi mới ngày càng vững vàng.

Thành tựu 14 năm hình thành và phát triển trường Đại học Cửu Long đã tạo được sự phấn khởi, củng cố niềm tin của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường vững mạnh.

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đảng ủy trường Đại học Cửu Long luôn có tinh thần đoàn kết, một số đồng chí có trình độ cao về chính trị, nhiều đồng chí có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, khoa học công nghệ. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy.

3. Khó khăn:

Làm việc ở trường ngoài công lập, công tác chuyên môn của từng cấp uỷ viên do Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu phân công rất nặng. Các cấp uỷ viên khi kiêm nhiệm công tác Đảng phải làm như chuyên trách là gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, chế độ, chính sách đối với người làm công tác Đảng đơn vị ngoài công lập không được đảm bảo.

Đối với nhà trường, kế hoạch đào tạo năm học mang tính bắt buộc, thời gian học của sinh viên đã có kế hoạch từ trước và bất khả xâm phạm để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp. Trong thời gian sinh viên học thì cán bộ, giảng viên phải phục vụ, nhiều đồng chí phải trực tiếp đứng lớp. Vì vậy, một số chủ trương, đợt phát động do Đảng cấp trên khởi xướng, nhà trường thực hiện không kịp thời, khó huy động cán bộ, giảng viên và Đảng viên là sinh viên tham gia đầy đủ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHÚ YẾU

1. Chỉ tiêu: “Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho 100% cán bộ, Đảng viên, 98% quần chúng đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đề ra”. Tự đánh giá: đạt.

2. Chỉ tiêu: “Xây dựng Đảng bộ và 5 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh. 90% Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ (mức 2), hạn chế thấp nhất Đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ. Kết nạp 12 Đảng viên mới”. Tự đánh giá: đạt

3. Chỉ tiêu: “Đảng ủy phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu lãnh đạo cán bộ, Đảng viên, viên chức và sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn có chất lượng, hiệu quả. Phấn đấu đạt chỉ tiêu tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.95% Đảng viên là viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên. 100% Đảng viên là sinh viên lên lớp, trả nợ xong môn học để tốt nghiệp đúng thời gian quy định, có kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt từ 75% trở lên”.Tự đánh giá: chưa đạt ở việc có 01 Đảng viên chưa tốt nghiệp đúng thời gian quy định.

4. Chỉ tiêu: “Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu tập trung lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành các đoàn thể thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công  tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm”. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11 của Chính phủ về “Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, xây dựng trường học thân thiện, lành mạnh”. Tự đánh giá: đạt.

5. Chỉ tiêu: “Cấp ủy phối hợp với Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận, thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đều đạt trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy, đạt văn hóa, có cá nhân đạt xuất sắc”. Tự đánh giá: đạt.

6. Chỉ tiêu: “Tổ chức triển khai, quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc nêu gương cán bộ, Đảng viên theo hướng dẫn của cấp trên cho 100% cán bộ, Đảng viên, viên chức và sinh viên đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực”. Tự đánh giá: đạt.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TỪNG MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh chỉ đạo cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với loại hình tổ chức cơ sở Đảng và trình độ nhận thức của cán bộ, Đảng viên, viên chức và sinh viên. Công tác truyên truyền, học tập quán triệt về cơ bản là đảm bảo chất lượng, đầy đủ, kịp thời. Nội dung triển khai, quán triệt gồm có:

– Nội dung trong quyển Thông tin công tác tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền thời sự với nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đúng theo sự chỉ đạo của cấp trên;

– Các văn bản: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2013”; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 24/12/2012 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lãnh đạo tổ chức Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 09/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”; Nghị quyết của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2013 (đồng thời triển khai Nghị quyết của Đảng ủy trường Đại học Cửu Long về phương hướng nhiệm vụ năm 2013); Kế hoạch số 55-KH/ĐUK về việc tuyên truyền tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Kế hoạch số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X “về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kế hoạch số 46-KH/ĐUK ngày 05/02/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai học tập và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (đồng thời triển khai Kế hoạch của Đảng ủy trường Đại học Cửu Long về việc triển khai học tập và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI); Kế hoạch số 56-KH/TGĐUK ngày 27/02/2013 của Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Khối về Thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo Việt Nam và công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Camphuchia năm 2013; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dan tỉnh Vĩnh Longvề việc phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2013; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 10/4/2013 của Tỉnh ủy về lãnh đạo tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2013); Hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 06/6/2013 của Ủy ban kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm; Quyết định số 1319-QĐ/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành Quy định về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm; Kết luận  số 29-KL/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc tạp chí của Đảng; Hướng dẫn số 84-HD/BTG-ĐUK ngày 08/7/2013 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh “hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý III/2013”; Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”; Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 09/7/2013 của Tỉnh ủy Vĩnh Long cụ thể hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “hội nhập quốc tế”; Thông tư số 23-TT-BCA của Bộ Công an “Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Nghị quyết số 25-NQ/TW về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 63-KL/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Kết luận số 64-KL/TW về “Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; Kết luận về “tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”; Sơ kết về Một năm thực hiện nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo”; Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về “công tác Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới”; Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”…;

– Đề cương tuyên truyền: Tình hình thế giới công tác đối ngoại của Đảng, nhà nước ta năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Kỷ niệm 45 năm cuộc tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; Quan hệ đối tác chiến lược Việt Pháp từng bước phát triển sâu rộng; Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2013); Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 22 và sự tham gia của Việt Nam; Kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đề cương tuyên truyền65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2013); Kết quả Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Kết quả chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ V ở Campuchia; Kỉ niệm 10 năm ngày truyền thống Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam (10/01/2004-10/01/2014) và kết quả Đại hội đại biểu nạn nhân chất độc da cam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2013-2018; Kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX; sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long năm 2013; kết quả chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Kết quả:triển khai trong cấp ủy, Đảng viên và quần chúng được 107 cuộc, có khoảng 7.300 lượt người dự.

Ngoài ra, cấp ủy còn phối hợp với Ban Giám hiệu chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được 30 cuộc có hơn 3.250 cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên, sinh viên dự. Kết quả có 220 lượt ý kiến đóng góp. Tổ chức đóng góp Luật đất đai (sửa đổi) được 30 cuộc với hơn 3.250 người dự, có 20 ý kiến đóng góp. Kết quả: tất cả cán bộ, Đảng viên và quần chúng đều thống nhất cao với nội dung 2 dự thảo, tạo được sự đồng thuận cao về nhận thức, những ý kiến đóng góp ở các Chương, Điều, Khoảng, từ ngữ, câu chữ, cụ thể .

Cấp ủy cử người tham gia Hội nghị báo cáo viên do cấp trên tổ chức. Tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên, viên chức và sinh viên xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, không vụ lợi, nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy giáo.

Giáo dục truyền thống được gắn chặt với các nội dung tuyên truyền có ý nghĩa chính trị sâu sắc ở từng thời điểm. Cụ thể là cấp ủy đã giáo dục truyền thống cho cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, 1973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày thành lập Đoàn 26/3, 59 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam, 127 năm ngày Quốc tế lao động, 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 66 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/07/2013); 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2013); 83 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (01/08/1930-01/08/2013); 68 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/08/1945-19/08/2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/09/2013); kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư – Viện sĩ, Anh hùng lao động – Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa (13/09/1913-13/09/2013); 68 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/09/1945-23/09/2013); Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10; kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2013); 73 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2013); kỷ niệm 91 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922-23/11/2013)… được 102 cuộc gần 11.000 lượt người tham dự.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đã được chú ý đổi mới về phương pháp, kết hợp giữa chiều rộng với chiều sâu, đảm bảo nâng cao nhận thức, mở rộng kiến thức, tầm nhìn cho cán bộ, Đảng viên, viên chức và sinh viên. Tư tưởng ngại học chính trị, nghiên cứu lý luận, học hình thức, qua loa, chiếu lệ… đã từng bước được khắc phục

2. Công tác xây dựng Đảng

2.1. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quyết định, quy định và hướng dẫn của cấp trên, nắm chắc 5 nội dung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và 03 nội dung của Nghị quyết 12 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Xác định đúng đắn mục đích, yêu cầu, nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt lệ cấp ủy, Chi bộ, Đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của cấp trên; luôn giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thực hiện việc sinh hoạt Đảng bộ định kỳ theo quy định và sinh hoạt chuyên đề. Đầu năm 2013, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012, công bố Quyết định công nhận chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2012 (01 Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 03 Chi bộ trong sạch vững mạnh, 01 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ); Quyết định công nhận 06 Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012; Quyết định công nhận 45 Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012; Quyết định công nhận 09 Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ năm 2012. Tổ chức Hội nghị Đảng viên 6 tháng đầu năm 2013 gắn với sinh hoạt chuyên đề “Nhìn lại quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sau 20 năm bình thường hóa quan hệ và quan điểm của Đảng ta về xác định đối tác, đối tượng trong tình hình mới”. Trong chương trình, nội dung sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ luôn đảm bảo 3 tính chất: lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng, thực hiện việc tự phê bình và phê bình nghiêm túc với động cơ đúng dắn, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ. Thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình tập thể và các cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2012 theo Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 04/3/2013. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 20013.

Cấp ủy phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu và các đoàn thể để xây dựng các nghị quyết, kế hoạch công tác năm 2013; lãnh đạo cán bộ, Đảng viên, viên chức và sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện việc đăng ký chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2013; chú ý đề ra giải pháp để quyết tâm phấn đấu vươn lên đạt trong sạch, vững mạnh năm 2013. Ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2013. Thực hiện tốt kế hoạch giám sát của Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về giám sát tổ chức cơ sở Đảng trường Đại học Cửu Long.

Báo cáo đột xuất sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 10/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Thực hiện việc lập dự toán chi hoạt động công tác của tổ chức cơ sở Đảng năm 2014 theo công văn số 272-CV/ĐUK ngày 06/8/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ xây dựng, thực hiện tốt quy chế làm việc, thực hiện tốt chế độ báo cáo sơ, tổng kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên đúng hướng dẫn, thời gian quy định của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Kết quả: 05/05 Chi bộ trực thuộc đều đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ trường Đại học Cửu Long tự chấm điểm đạt 96/100 điểm, đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quyết định công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2013. Thực hiện công tác thu, đăng nộp, quản lý và sử dụng Đảng phí theo quy định.

2.2. Công tác Đảng viên

Cấp ủy chú ý thực hiện việc giáo dục Đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong trường. Thực hiện nghiêm túc việc phân công công tác cho Đảng viên đầu năm, thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng Đảng viên. Quan tâm giúp đỡ Đảng viên đủ tư cách, còn hạn chế từng mặt, đặc biệt là đối với Đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ năm 2012 (đồng chí này đã chuyển công tác, chuyển sinh hoạt Đảng). Kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2013 như sau:

–         Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (mức 1): 08

–         Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ (mức 2): 47.

–         Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ (mức 3): 06

–         Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ (mức 4): 00

–         Đảng viên không phân loại: 14 (Chi bộ 1: 02. Chi bộ 2: 02. Chi bộ 3: 01. Chi bộ 4: 08. Chi bộ 5: 01). Trong đó, có 02 miễn sinh hoạt Đảng, 01 nghỉ hộ sản, 01 chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời, 10 mới kết nạp.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển Đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Đảng là Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành viên trong bộ máy quản lý điều hành của trường và những quần chúng ưu tú giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.Tổ chức kết nạp được 12 Đảng viên mới, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra năm 2013. Tổ chức trao Thẻ Đảng viên cho 5 Đảng viên (Chi bộ 2 có 1, Chi bộ 4 có 4). Đề nghị điều chỉnh Quyết định về việc công nhận Đảng chính thức (sửa chữa lại do sai thông tin) cho 01 đồng chí của Chi bộ 4. Trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức 01 đồng chí.

Lãnh đạo Đảng viên thực hiện tốt Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI quy định về những điều Đảng viên không được làm; Quy định 76 của Bộ Chính trị về Đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân gắn với thực hiện công tác dân vận ở nơi cư trú. Thực hiện việc báo cáo tình hình Đảng viên thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị năm 2012 theo yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Thực hiện việc đối khớp hồ sơ Đảng viên theo Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; tổ chức cho Đảng viên khai phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên năm 2013 theo quy định

Đảng viên biến động trong năm 2013:

– Tăng: 12 (mới kết nạp: 12, chuyển đến: 00).

– Giảm: 06 (chuyển đi 05, từ trần 01, khai trừ 00).

– Tổng số Đảng viên hiện nay: 75 (chính thức 58, dự bị 17).

2.3. Công tác cán bộ

Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đảng, đoàn thể trong trường có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được Đảng viên và quần chúng tín nhiệm; luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, Đảng viên và quần chúng công tác, học tập đạt kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2013-2015; bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2012-2015.

Phân công lại nhiệm vụ của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chuẩn y bổ sung 01 Ủy viên thường vụ Đảng ủy; chuẩn y vào Ủy ban kiểm tra giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở trường Đại học Cửu Long nhiệm kỳ 2010-2015. Ra quyết định chuyển 01 đồng chí Chi ủy viên Chi bộ 5 về sinh hoạt ở Chi bộ 4 (thôi tham gia cấp ủy Chi bộ 5). Ra Quyết định phân công 01 Đảng viên Chi bộ 5 phụ trách công tác văn phòng của Đảng ủy. Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành Quyết định công nhận chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2012-2013 (do 02 đồng chí trong cấp ủy cũ chuyển công tác, sinh hoạt Đảng); chuẩn y bổ sung 02 đồng chí vào cấp ủy Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2012-2013 (do 01 đồng chí trong cấp ủy cũ chuyển công tác, 01 xin thôi tham gia cấp ủy do vấn đề sức khỏe và bận công tác chuyên môn). Cấp ủy ra quyết định cử đồng chí Phạm Thanh Tùng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 3 dự học lớp Trung cấp lý luận chính trị – Hành chính hệ tại chức (thời gian 10 tháng) theo công văn số 239-CV/ĐUK ngày 19/3/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Cử 11 Đảng viên dự học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh dành cho đối tượng 5; 07 Đảng viên mới dự lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị; 13 quần chúng đi học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức

2.4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Thực hiện tốt Quy định số 57 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của cấp trên về quy định một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Phối hợp với các địa phương làm tốt công tác thẩm tra, xác minh lý lịch của các quần chúng xin vào Đảng.

Đầu năm nhà trường có xây dựng kế hoạch phát động, triển khai, thực hiện xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2013. Cuối năm có báo cáo tổng kết, tự chấm điểm thi đua gởi về trên đúng quy định.

2.5. Công tác kiểm tra, giám sát

Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 đúng theo Điều lệ Đảng và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả, có sơ kết, tổng kết theo quy định. Nội dung kiểm tra giám sát luôn cụ thể, thiết thực: quy trình, thủ tục đề nghị xem xét kết nạp Đảng, Đảng viên có dấu hiệu vi phạm, quy trình xem xét đề nghị xử lý kỷ luật Đảng viên.

Cấp ủy Đảng bộ và cấp ủy các Chi bộ trực thuộc thường xuyên kiểm tra tổ chức Đảng và Đảng viên thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; trong đó, tập trung kiểm tra giám sát các tổ chức, cá nhân sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết 12 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về việc thực hiện kế hoạch, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, trách nhiệm và vai trò tiền phong, gương mẫu của Đảng viên.

3. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành một cuộc vận động lớn, có ý nghĩa sâu sắc, tác động đến nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, Đảng viên, viên chức và sinh viên trường Đại học Cửu Long. Việc thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm cho phong trào này càng đi vào chiều sâu, phát triển theo chiều rộng. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW, có gắn với việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” .

Thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 21 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 34-KH/ĐUK ngày 06/4/2012 của Đảng ủy Khối “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Quy định 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”. Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐUK ngày 02/4/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nội dung họctập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” cho cán bộ, Đảng viên được 01 cuộc, có 67 Đảng viên dự, đạt tỷ lệ 100%; tuyên truyền cho Đoàn viên, sinh viên gắn với nội dung Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên thành 02 đợt, với 76 cuộc, thu hút 4.823 người tham dự. Cán bộ, Đảng viên, viên chức và sinh viên đăng ký theo Quy định 101 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 07 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhất là cán bộ chủ chốt phải thật sự gương mẫu tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để bên dưới noi theo. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ. Ban hành chuẩn mực đạo đức, lối sống dành cho cán bộ, Đảng viên trường Đại học Cửu Long.

Đảng ủy họp bình xét, biểu dương, khen thưởng 16 cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW và Quy định 101-QĐ/TW; xét và đề nghị cấp trên biểu dương, khen thưởng 01 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đoàn Thanh niên tổ chức Lễ tuyên dương 123 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; giới thiệu 10 cán bộ Đoàn – Hội, thanh niên tiên tiến cấp Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, 01 cấp tỉnh tuyên dương nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2013) và kết quả bình xét biểu dương khen thưởng năm 2013 có báo cáo tổng kết riêng.

4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn

Lãnh đạo Đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hợp đồng và thoả ước lao động đã ký kết. Đoàn kết, động viên Đảng viên và các thành viên trong trường đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật và các tiêu cực trong việc thu học phí, tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, v.v..

Đảng bộ làm tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong toàn trường hoàn thành công tác chuyên môn theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Cán bộ, Đảng viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn do Ban Giám hiệu trường và lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn phân công như: Thực hiện tốt việc phân chia phúc lợi và lương thưởng năm 2012; Họp mặt 4 trường Đại học ngoài công lập khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; Xây dựng hạng mục cổng, hàng rào của trường, lập đề án thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao; Xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở dành cho sinh viên giai đoạn 2012-2013; Xét tốt nghiệp hệ vừa làm, vừa học; Tổ chức Hội thảo “Áp dụng địa chất công trình cơ học đất và địa kỹ thuật trong xây dựng vì sự phát triển xanh”  Hội nghị công tác tuyển sinh vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; tổ chức thi lại lần 2 học kỳ II năm học 2012-2013 cho sinh viên các khóa; Dự hội thảo tập huấn công tác học sinh, sinh viên, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học và Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 296/CT/TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại trường Đại học Cần Thơ. Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2013. Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên năm học 2013-2014; Xét lên lớp Cao đẳng, Đại học; Xét công nhận tốt nghiệp và xét lên lớp hệ vừa làm vừa học, liên thông; Làm việc với Bộ Giáo dục & Đào tạo vàĐoàn Thanh tra Bộ tư lệnh Quân khu 9; Công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học; Sơ kết 4 năm thực hiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Công an về công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Tham dự mittinh, diễu hành hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy do Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy tỉnh Vĩnh Long tổ chức; Tổng kết năm học 2012-2013 – Khai giảng năm học mới 2013-2014 – Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Đại học khóa 10 và Cao đẳng khóa 3; Tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 1, khóa 2 hệ vừa làm vừa học, khóa 2 hệ liên thông, khóa 1 văn bằng 2 Đại học; Tổ chức Hội thảo “Một số giải pháp công nghệ theo hướng phát triển bền vững tiếp cận môi trường”; Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2013; Sơ kết 02 năm thực hiện giao ước “Xây dựng trường học không ma túy” và tổ chức lễ mitting phòng chống ma túy năm 2013; Tổ chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm học 2012-2013…

Đảng ủy có sự phối kết hợp tốt với Ban Giám hiệu, Hội đồng quản trị trong việc đóng góp các chương trình, kế hoạch công tác và lãnh đạo cán bộ, Đảng viên, quần chúng tích cực nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

5. Lãnh đạo thực hiện đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Cấp ủy triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được 5 cuộc cho 69 Đảng viên của trường. Kết hợp với Ban Giám hiệu thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Luật thực hành tiết kiệm; Nghị quyết số 21 của Chính phủ, Quyết định số 1777 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về chiến lược phòng chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020. Đầu năm, Ban Giám hiệu đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa không để tham nhũng, tiêu cực lãng phí xảy ra tại trường, cuối năm có báo cáo tổng kết gửi về trên đúng thời gian quy định (có báo cáo riêng).

6. Lãnh đạo thực hiện công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể

Cấp ủy phối hợp với Ban Giám hiệu thực hiện tốt Quyết định 83 của Tỉnh ủy “về ban hành quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Long” và các hướng dẫn của cấp trên. Đã xây dựng kế hoạch phát động thi đua phong trào “Dân vận khéo” năm 2013. Kết quả có 5/5 tập thể Chi bộ và 64 cán bộ, Đảng viên đăng ký thực hiện. Phân công nhiệm vụ đầu năm cho Đảng viên gắn với việc phân công Đảng viên thực hiện công tác dân vận trong trường và nơi cư trú. Thường xuyên kiểm tra Đảng viên thực hiện công tác dân vận và xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình, điển hình “dân vận khéo” theo đúng sự chỉ đạo của cấp trên. Có tổ chức bình xét công nhận biểu dương, khen thưởng 16 cá nhân điển hình tại cơ sở và báo cáo tổng kết năm gởi về trên theo quy định.

Đảng viên đã gương mẫu đề cao trách nhiệm, lãnh đạo gia đình tham gia đóng góp bổ sung sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng thời có theo dõi, phản ánh kịp thời tình hình đóng góp của cán bộ, viên chức và sinh viên cho Chi bộ.

Lãnh đạo xây dựng Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ của mỗi đoàn thể; giáo dục, động viên Đoàn viên, Hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đảng ủy phối hợp với Ban Giám hiệu trường lãnh đạo tổ chức Đại hội Hội Sinh viên trường Đại học Cửu Long khóa IV (nhiệm kỳ 2013-2015) đạt kết quả tốt. Tổ chức đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu với sinh viên, có 300 Đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham dự.

Ban Chấp hành các đoàn thể luôn đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, đúng thực chất, đi vào chiều sâu góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công đoàn viên, Đoàn viên, Hội viên góp phần tham gia thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy về xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ban Chấp hành các đoàn thể đã tích cực vận động Công đoàn viên, Đoàn viên, Hội viên thực hiện tốt an toàn giao thông, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phát động (đặc biệt là vận động cán bộ công chức đóng góp Quỹ tấm lòng vàng từ thiện xã hội năm và Quỹ vì người nghèo năm 2013, đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt). Các tổ chức đoàn thể của trường đều đạt trong sạch, vững mạnh.

Cấp ủy thực hiện báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 26/02/2010 của Bộ Chính trị “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị” và Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đầu năm 2013, nhà trường có xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cuối năm có báo cáo tổng kết, chấm điểm gửi về trên kịp thời.

             * Nguyên nhân đạt được kết quả trên

+ Được sự quan tâm, giúp đỡ, lãnh chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

+ Công tác phối kết hợp giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng quản trị được thực hiện tốt.

+ Sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận trong toàn thể cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong việc thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác.

+ Hầu hết cán bộ Đảng viên nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm cao.

IV. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khuyết điểm, hạn chế   

– Một số báo cáo, công tác còn chậm trễ.

– Việc viết Biên bản họp lệ cấp ủy, Đảng bộ, Chi bộ chưa đạt chuẩn, nhất là 6 tháng đầu năm 2013.

2. Nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế

– Tất cả cán bộ đều kiêm nhiệm công tác Đảng, phải phụ trách nhiều công tác chuyên môn nên đôi khi làm ảnh hưởng, chậm trễ công tác Đảng.

– Nghiệp vụ, kinh nghiệm trong công tác Đảng còn hạn chế.

V. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và truyền thống cách mạng được quan tâm, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tổ chức thực hiện của cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên.

Sinh hoạt lệ cấp ủy, Đảng bộ, Chi bộ ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng có tốt hơn. Bước đầu có sự chuyển biến tốt trong việc thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý. Công tác phát triển Đảng viên mới, nhất là đối với sinh viên được quan tâm đẩy mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo quy định.

Các tổ chức đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả nhân các ngày lễ, ngày kỉ niệm tạo sinh khí sôi động, tinh thần đoàn kết trong toàn trường.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI CẤP TRÊN

Tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, lãnh chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời đối với Đảng bộ trường Đại học Cửu Long.

Các văn bản triển khai thực hiện cần có thời gian chuẩn bị và thực hiện dài hơn, được gửi đến cấp ủy sớm hơn.

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cán bộ./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

– VP. Đảng ủy Khối CCQT;                                                                                                                                                                         BÍ THƯ

– Đảng ủy, UBKT Đảng ủy;

– Các Chi bộ trực thuộc;

– Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV;

– Lưu VT.