Khảo sát về nhu cầu nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế

    Để đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực đối với ngành Luật Kinh tế trình độ Thạc sĩ trong thời gian tới. Trường Đại học Cửu Long tổ chức khảo sát, xin ý kiến của Công ty, Doanh nghiệp, Đoàn thể, Cơ quan, Ban ngành về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành Luật Kinh tế trình độ Thạc sĩ.

    Phiếu khảo sát về nhu cầu nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế: TẠI ĐÂY