Khoa Tài chính – Kế toán

        I. GIỚI THIỆU

        Khoa Tài chính – Kế toán tiền thân là Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng được thành lập theo Quyết định số 423/2008/QĐ-DCL ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Cửu Long. Đến ngày 12 tháng 5 năm 2021 Khoa chính thức được đổi tên thành Khoa Tài chính – Kế toán (theo Quyết định số 300/QĐ/ĐHCL-TCHC) thực hiện chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài chính và kế toán.

       Tên tiếng Việt: Khoa Tài chính – Kế toán

       Tên tiếng Anh: Department of Finance – Accounting

       Điện thoại: 02703.503.523

       Email: khoatckt@mku.edu.vn

       Website Khoa: https://afb.mku.edu.vn/ban-lanh-dao-khoa/

       Địa chỉ: 3.02 Khu hành chính trường Đại học Cửu Long (Quốc lộ 1A huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long).

       II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

       1. Chức năng

       – Quản lý các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyên môn của giảng viên – học tập của sinh viên;

       –  Điều phối công tác quản lý đào tạo theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu;

       –  Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và các Khoa chuyên môn tổ chức giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành của Khoa;

      –  Phối hợp với Viện Đào tạo thường xuyên tham gia giảng dạy các lớp đào tạo hệ VHVL và liên thông tại trường và các cơ sở liên kết trên nhiều địa phương khác nhau;

      –  Phối hợp với Phòng Sau đại học quản lý chuyên môn đào tạo sau đại học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu học tập và cung cấp cán bộ ở các địa phương.

      2. Nhiệm vụ

       –   Quản lý giảng viên, chuyên viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

      –  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần liên quan đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       – Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo;

       –  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, chuyên viên, người học; có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc khoa;

        –  Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.

       –  Đề xuất thành lập các thành viên Hội đồng khoa học & Đào tạo khoa trình Hiệu trưởng bổ nhiệm. Hội đồng khoa học & Đào tạo khoa có nhiệm vụ tư vấn cho Trưởng khoa trong việc triển khai các nhiệm vụ đào tạo và quản lý nghiên cứu khoa học.

       III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

       1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức

       2. Nhân sự cơ hữu

 

STT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ

1

Đặng Thị Ngọc Lan

Tiến sĩ

Trưởng khoa

2

Bùi Văn Trịnh

PGS.TS

Phó trưởng khoa

3

Nguyễn Hữu Thanh Tùng

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm Phó Bộ môn Phụ trách Bộ môn Kế toán

4

 Trần Thanh Nhân

Thạc sĩ

Giảng viên

5

 Võ Ngọc Cẩm Tú

Thạc sĩ

Giảng viên

6

 Đặng Thị Diệu Huyền

Thạc sĩ

Giảng viên

7

 Huỳnh Minh Đoàn

Thạc sĩ

Giảng viên

8

 Nguyễn Hồ Trúc Mai

Thạc sĩ

Giảng viên

9

 Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

10

 Thái Thanh Thu

Thạc sĩ

Giảng viên

11

 Lê Thị Xuyến

Thạc sĩ

Giảng viên

12

 Đào Thị Xuyên

Thạc sĩ

Giảng viên

13

 Nguyễn Chiêu Thụy

Thạc sĩ

Chuyên viên

 

Tập thể Khoa Tài chính – Kế toán

       3. Tổ Bộ môn

Khoa Tài chính – Kế toán có 2 tổ bộ môn được thành lập theo QĐ số 587/QĐ-ĐHCL ngày 04/9/2019 bao gồm:

       3.1. Tổ Bộ môn Kế toán

       TS. Đặng Thị Ngọc Lan

       Ths. Nguyễn Hữu Thanh Tùng

       Ths. Đặng Thị Diệu Huyền

       Ths. Nguyễn Hồ Trúc Mai

       Ths. Trần Thanh Nhân

       Ths. Đào Thị Xuyên

       Ths. Võ Ngọc Cẩm Tú

Bộ môn Kế toán

        3.2 Tổ Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

        PGS,TS. Bùi Văn Trịnh

        PGS.TS Hà Quang Đào

       TS. Nguyễn Thị Giang

       TS. Trần Trung Tường

       Ths. Huỳnh Minh Đoàn

       Ths. Thái Thanh Thu

       Ths. Lê Thị Xuyến

       Ths. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Bộ môn Tài chính – Ngân hàng

        IV. GIỚI THIỆU VỀ CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

       1. Kế toán

      Ngành Kế toán sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp chuyên môn kế toán. Trên cơ sở nắm vững các chế độ tài chính – kế toán do Bộ Tài chính và Nhà nước ban hành, sinh viên có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở mọi loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và am hiểu qui trình kế toán. Đặc biệt sinh viên học tập theo mô hình kết hợp đào tạo giữa lý thuyết và thực hành, được sử dụng những phương tiện về cơ sở vật chất tốt để thực hành và được cập nhật kiến thức mới, theo sát chế độ kế toán hiện hành của VN và kế toán quốc tế. Sinh viên sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán doanh nghiệp nên khi ra trường sẽ rất tự tin với công việc đảm nhiệm.

      Cơ hội nghề nghiệp:

     – Có thể làm việc ở các vị trí như kế toán viên, kiểm toán viên nội bộ trong các doanh nghiệp ở tất cả các thành phần kinh tế, chủ yếu là trong các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây dựng nhỏ và vừa trên toàn quốc, chuyên viên phân tích và tư vấn, trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập.

     – Có khả năng nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu; có thể đảm nhận công việc: tham gia nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kế toán, kiểm toán; trợ lý giảng dạy, giảng viên giảng dạy các học phần có liên quan đến kế toán, kiểm toán.

      – Hiện nay, chuyên ngành Kế toán cũng đang có nhu cầu rất cao tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Theo số liệu thống kê của Khoa, trên 95% sinh viên thuộc chuyên ngành Kế toán các khóa trước ra trường đã có việc làm với thu nhập khá cao.

Sinh viên ngành Kế toán

       2. Tài chính – Ngân hàng

       Ngành Tài chính – Ngân hàng sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh tế – tài chính hiện đại về tiền tệ – ngân hàng, hiểu biết về các hoạt động tài chính trong một công ty, của một ngân hàng thương mại, thông qua việc nắm vững các kiến thức về: Phân tích – Hoạch định và dự toán tài chính, thực hiện quản trị hệ thống ngân sách của công ty, phân tích – đánh giá hiệu quả và quản trị rủi ro của dự án đầu tư, xây dựng cơ cấu vốn tối ưu, quản lý hoạt động tín dụng, kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán . . .

       Cơ hội nghề nghiệp:

      – Tổ chức tài chính trung gian (Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính, Công ty chứng khoán,…);

      – Cơ quản quản lý nhà nước về tài chính (Cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài chính,…);

     – Nghiên cứu viên và giảng viên làm việc tại các Viện nghiên cứu về kinh tế, các Trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học và các đơn vị nghiên cứu.

Sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng

Du học sinh Lào và Camphuchia của Khoa Tài chính – Kế toán

Sinh viên Khoa Tài chính – Kế toán trong ngày tốt nghiệp

       V. CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA KHOA

       Ngoài giờ học chính khóa sinh viên Khoa Tài chính – Kế toán được tham gia các hoạt động ngoại khóa như giao lưu bóng đá, giao lưu văn nghệ, tham gia cắm hội trại, tham dự cuộc thi “Chìa khóa thành công” do Đoàn khoa tổ chức giúp sinh viên bổ sung kiến thức, hoàn thiện những kiến thức được học trên lớp. Đây là một trong những hoạt động tập thể hấp dẫn dành cho sinh viên sau những giờ học căng thẳng giúp cho sinh viên được rèn luyện những kỹ năng làm việc nhóm, thể hiện tinh thần đoàn kết, có ý thức hoàn thành công việc với kết quả cao.

       Hằng năm, với chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh sinh viên sẽ có cơ hội phát triển những giá trị về tâm hồn, hoàn thiện nhân cách, biết sẻ chia và có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng thông qua việc giúp đỡ người dân tại những vùng còn nhiều khó khăn trong tỉnh.

        Đặc biệt, Khoa Khoa Tài chính – Kế toán thường xuyên tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề mang tính hữu ích cho sinh viên. Từ đây những tân sinh viên sẽ thấy thoải mái hơn trong môi trường học tập mới, hiểu biết về cách tiếp cận của giáo dục bậc đại học, bước đầu làm quen với giá trị cốt lõi của Trường Đại học Cửu Long là “Đạo đức – Tri thức – Dân tộc”.

Sinh viên tri ân thầy cô nhân ngày 20/11

Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán

Đêm chung kết cuộc thi “Chìa khóa thành công lần VIII” năm học 2020-2021

Đoàn Khoa biểu diễn văn nghệ tại Hội thảo Khoa học quốc tế được tổ chức tại trường ĐH Cửu Long

Đoàn Khoa Tài chính – Kế toán đạt giải ba tại cuộc thi văn nghệ chào mừng 20 năm ngày thành lập

Trường ĐH Cửu Long

Sinh viên tham gia hội trại

Sinh viên giao lưu bóng đá mini nam nữ

Sinh viên Khoa Tài chính – Kế toán tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại mặt trận Tam Bình – Vĩnh Long

Đoàn Khoa hưởng ứng phong trào nuôi heo đất gây quỹ hỗ trợ đoàn viên, thanh niên

Sinh viên của Khoa tham gia hiến máu

        VI. MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH VIÊN THÀNH ĐẠT

Tô Đức Thắng sinh viên lớp TCNH K6 – Giám đốc phát triển kinh doanh vùng Tây Nam Bộ Ngân hàng TMCP Techcombank Việt Nam

Phạm Văn Thái sinh viên lớp TCNH K7 – Trưởng phòng hỗ trợ tín dụng Ngân hàng TMCP SHB chi nhánh Vĩnh Long

Đặng Tú Quyên sinh viên lớp TCNH K7 – Chuyên viên tư vấn Ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Vĩnh Long

Mai Chí Thân sinh viên lớp Kế toán K6 – Phó Giám đốc Bưu Điện huyện Thới Lai

Nguyễn Thị Kim Ngọc sinh viên lớp Kế toán K9 – Kế toán trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang

Võ Hồng Cẩm sinh viên lớp Kế toán K14 – Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Techcombank chi nhánh Vĩnh Long

       VII. ĐỊA CHỈ VÀ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

       Khoa Tài chính – Kế toán tọa lạc tại tầng 3 Khu hành chính trường Đại học Cửu Long (Quốc lộ 1A huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long).

       Điện thoại: 02703.503.523

       Email: khoatckt@mku.edu.vn

Nguồn: Khoa Tài chính – Kế toán