Khoa Khoa học Sức khỏe

 

  1. Tổ chức của Khoa Khoa học Sức Khỏe
STT Họ và tên Học hàm – Học vị Chức vụ
1 Vương Bảo Thy Tiến sĩ Trưởng Khoa
2 Lê Ngọc Của Tiến sĩ Cố vấn Trưởng khoa
3 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Thạc sĩ. BS Phó Trưởng Khoa
4 Trần Thị Hạnh Tiến sĩ Trưởng BM Điều dưỡng
5 Nguyễn Thanh Anh Tuấn BS. CK II Trưởng BM Xét nghiệm
6 Bùi Thị Hằng Thạc sĩ Trợ lý Trưởng khoa
7 Nguyễn Văn Vĩnh BS. CK I Phó BM Xét nghiệm
8 Trương Hoài Phong Thạc sĩ Phó BM Dinh dưỡng
9 Bùi Văn My Tin Thạc sĩ Giảng viên
10 Phan Ngọc Thùy Ngân Thạc sĩ Giảng viên
11 Nguyễn Hồng Thanh Thạc sĩ Giảng viên
12 Huỳnh Văn Huyện Cử nhân Giảng viên
13 Nguyễn Cẩm Duyên Cử nhân Giảng viên
14 Sơn Thị Tiến Cử nhân Giảng viên
15 Ngô Huỳnh Thúy Duy Cử nhân Giảng viên
16 Trần Lĩnh Sơn Cử nhân Giảng viên
17 Huỳnh Lê Đạt Cử nhân Trợ giảng
18 Nguyễn Thị Thảo Sương Cử nhân Chuyên viên

Một số hình ảnh khoa

Họp mặt 20-11

 Hội Thảo xây dựng chuẩn đầu ra cho Sinh viên

Sinh viên CHDC Nhân dân Lào đang học tập tại Khoa

Giờ học thực hành của sinh viên

Sinh viên chụp ảnh Lưu niệm khi kết thúc môn học

Video Giới thiệu khoa Khoa học Sức khỏe

Nguồn: Khoa Khoa học sức khỏe