Khoa Khoa học Sức khỏe

 

      5. Tổ chức của Khoa Khoa học Sức Khỏe

STT

Họ và tên

Học hàm – Học vị

Chức vụ

1

Vương Bảo Thy

Tiến sĩ

Trưởng Khoa

2

Lê Ngọc Của Tiến sĩ Cố vấn Trưởng khoa

3

Trần Thị Hạnh Tiến sĩ Phó Trưởng Khoa

4

Nguyễn Thị Cẩm Hồng Thạc sĩ. BS Phó Trưởng Khoa

5

Bùi Thị Hằng Thạc sĩ Trợ lý Trưởng khoa

6

Nguyễn Văn Vĩnh BS. CK I Phó BM Xét nghiệm

7

Trương Hoài Phong Thạc sĩ Phó BM Dinh dưỡng

8

Bùi Văn My Tin Thạc sĩ Giảng viên

9

Phan Ngọc Thùy Ngân Thạc sĩ Giảng viên

10

Nguyễn Hồng Thanh Thạc sĩ Giảng viên

11

Huỳnh Văn Huyện Cử nhân Giảng viên

12

Nguyễn Cẩm Duyên Cử nhân Giảng viên

13

Sơn Thị Tiến Cử nhân Giảng viên

14

Ngô Huỳnh Thúy Duy Cử nhân Giảng viên

15

Trần Lĩnh Sơn Cử nhân Giảng viên

16

Nguyễn Thị Thảo Sương Cử nhân Chuyên viên

 

Một số hình ảnh khoa

Họp mặt 20-11

 Hội Thảo xây dựng chuẩn đầu ra cho Sinh viên

Sinh viên CHDC Nhân dân Lào đang học tập tại Khoa

Giờ học thực hành của sinh viên

Sinh viên chụp ảnh Lưu niệm khi kết thúc môn học

Video Giới thiệu khoa Khoa học Sức khỏe

Nguồn: Khoa Khoa học sức khỏe