Khoa Mỹ thuật Công nghiệp

* NHÂN SỰ KHOA
STT Họ và Tên Học hàm, học vị Chức vụ
1 Trinh Hồng Lanh Tiến sĩ Trưởng Khoa
2 Nguyễn Hữu Phon Thạc sĩ Trợ lý Trưởng Khoa
3 Trịnh Dũng Tiến sĩ Giảng viên
4 Phạm Thanh Hùng Thạc sĩ Giảng viên
5 Đặng Văn Long Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Thành Trung Thạc sĩ Giảng viên
7 Lê Nhựt Trường Thạc sĩ Giảng viên
8 Phạm Thanh Phong Thạc sĩ Giảng viên
9 Nguyễn Hoàng Tiển Thạc sĩ Giảng viên
10 Trần Lam Quyên Thạc sĩ Giảng viên

 

 

 

 

Nguồn: Khoa Mĩ thuật Công nghiệp