Phòng Công tác Chính trị Sinh viên

I. GIỚI THIỆU

     1. Tên đầy đủ của đơn vị

            Tiếng Việt: PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – SINH VIÊN

            Tiếng Anh: OFFICE OF POLITICAL – STUDENTS AFFAIRS

     2. Tên viết tắt của đơn vị

            Tiếng Việt: CTCT-SV

            Tiếng Anh: OPSA

     3. Địa chỉ và thông tin liên hệ

            Địa chỉ: Tầng 4 khu hành chính Trường Đại học Cửu Long, QL1A, xã Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long

            Điện thoại: 02706.284.007

            Email: phongctctsv@mku.edu.vn           

II. BỘ MÁY VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

   1. Bộ máy tổ chức

          Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên được cơ cấu như sau:

         – Trưởng phòng: 01

         – Phó Trưởng phòng: 02

         – Chuyên viên: 05

    2. Nhân sự

   STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1 Trương Công Sơn

10/03/1953

Trưởng phòng

0983015358

2 Lê Thanh Vũ

18/08/1980

Phó trưởng phòng 1

0916111511

3 Lê Nhựt Trường

15/04/1984

Phó trưởng phòng 2

0332434456

4 Bùi Lê Hưng

17/11/1994

Chuyên viên 1

0907491694

5 Võ Hồng Hạnh

20/12/1956

Chuyên viên 2

0899507436

6 Lương Văn Thành

07/05/1967

Chuyên viên 3

0987980176

7 Lê Văn Hậu

16/02/1990

Chuyên viên 4

0349820212

8 Âu Hữu Thế

12/06/1965

Chuyên viên 5

0903342919

 

III. CHỨC NĂNG

1. Công tác chính trị

        Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong Tổ chức thực hiện các Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của địa phương trong công tác sinh viên. Tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chủ trương của Nhà nước, của Bộ, của ngành. Tổ chức sinh hoạt chính trị, thời sự đầu năm, đầu khoá cho sinh viên và cán bộ – giảng viên. Giáo dục pháp luật, thẩm mỹ cho sinh viên, tổ chức đời sống văn hóa trong trường.

       Nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của chuyên viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên, đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương và biện pháp thực hiện công tác này. Phối hợp với các đơn vị trong trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nếp sống văn minh, Trường học sáng – xanh – sạch – đẹp.

       Thừa lệnh Hiệu trưởng chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương làm tốt công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nhà trường đạt chuẩn an toàn về ANTT.

2. Công tác sinh viên

       Tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trường trong công tác xây dựng văn bản quản lý dựa trên các văn bản pháp quy và văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức thực hiện chế độ chính sách, học bổng, học phí, rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; tư vấn và chăm sóc sức khỏe sinh viên; quản lý sinh viên nội, ngoại trú trong thời gian học tập tại trường.

       Giáo dục chính trị tư tưởng trong sinh viên, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng; giáo dục ý thức trách nhiệm của người sinh viên đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội…

       Từng bước hoàn thiện các quy trình quản lý sinh viên, đưa công tác SV vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác SV và đảm bảo cho SV thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

IV. NHIỆM VỤ

1. Thực hiện công tác chính trị tư tưởng

  1.1 Công tác chính trị

– Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ của Nhà trường, bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng trường học đạt chuẩn an toàn về ANTT.

– Xây dựng các quy chế, quy định về tổ chức, quản lý, rèn luyện chính trị tư tưởng cho sinh viên theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương.

– Xây dựng và quản lý bộ máy tuyên truyền viên, cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội, hệ thống tổ tự quản sinh viên trong và ngoài nhà trường.

– Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; các phòng, đội trực thuộc Công an tỉnh, công an huyện Long Hồ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật… cho sinh viên.

– Phối hợp với công an Đồn KCN Hòa Phú, công an các xã xung quanh trường trong công tác đảm bảo ANTT của Nhà trường và công tác quản lý sinh viên ngoại trú.

 1.2. Công tác tuyên truyền

1.2.1 Tổ chức hoạt động truyền thông

– Phối hợp với Đoàn trường xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của đài truyền thanh nội bộ, phân công nhân sự hỗ trợ kiểm duyệt bài viết, thu và phát…

– Tham gia chụp ảnh, viết bài đăng trên website của trường những thông tin có liên quan đến công tác chính trị và sinh viên.

– Biên tập sổ tay sinh viên, tổ chức in ấn và phát cho sinh viên.

– Chủ trì thiết kế, trình duyệt và in ấn các vật phẩm cho sinh viên như: đồng phục, nón bảo hiểm, sổ tay sinh viên, dây đeo, thẻ sinh viên…

– Tham gia tổ chức, quản lý các sự kiện quan trọng của Nhà trường; phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Công đoàn, hội cựu ciến binh tổ chức các hoạt động truyền thông trong Nhà trường.

1.2.2 Tổ chức báo cáo chuyên đề

– Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề về biển đảo, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức chiếu phim tư liệu, tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn…

– Tổ chức báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế

– Tổ chức học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và của Nhà trường

– Tổ chức giao ban công tác sinh viên đinh kỳ

1.2.3 Tập huấn công tác nắm bắt dư luận xã hội

– Tổ chức tập huấn cho lực lượng cộng tác viên, các cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt, lực lượng đảng viên là sinh viên về công tác nắm bắt dư luận xã hội và phản bác luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

– Thành lập các tổ sinh viên tự quản, tổ nắm bắt dư luận xã hội và phản bác luận điệu xuyên tác trên không gian mạng…

2. Thực hiện công tác sinh viên

 2.1. Công tác tổ chức, quản lý rèn luyện của SV

– Phối hợp với các Khoa quản lý, cấp giấy phép cho SV nghỉ học (từ 01 ngày đến 03 ngày thì chuyển CVHT trình Trưởng khoa xem xét giải quyết, từ 04 ngày trở lên phải trình lên Ban giám hiệu xem xét); Kiểm tra SV thực hiện quy chế SV, nội quy, quy chế nhà trường, các quy định của địa phương nơi cư trú…

– Triển khai thực hiện việc đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của SV theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của SV ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 16/8/2015 của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

– Là thành viên Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật SV của Trường. Tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng và kỷ luật SV theo Quy chế SV hệ chính quy các trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tổ chức đón tiếp tân SV, tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân SV” đầu khoá học và đầu mỗi năm học.

– Định hướng và tham gia tổ chức cho SV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích hoạt động học tập, hướng nghiệp, thực tập viên…

– Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho SV theo Hướng dẫn 4436/BGDĐT-CTSV của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo; triển khai Quyết định số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác SV chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

– Theo dõi công tác phát triển Đảng trong SV, tạo điều kiện thuận lợi cho SV tham gia hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể trong Trường; phối hợp với Đoàn TNCS HCM, các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của SV, tạo điều kiện cho SV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

– Phối hợp với Doanh nghiệp Huy Hưng – Trúc Hoa Viên, các chủ nhà trọ tổ chức và quản lý tốt về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại KTX liên kết và quản lý tốt KTX của trường.

  2.2. Công tác y tế, thể thao, văn hoá, văn nghệ

– Thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khoẻ cho SV khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho SV trong thời gian học tập theo quy định; trình Hiệu trưởng quyết định phương án cho những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

– Tổ chức cho SV viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với Bộ môn Giáo dục quốc phòng – thể chất, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội SV tổ chức thi đấu và tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức.

– Tổ chức mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên. Cấp phát thẻ bảo hiểm cho sinh viên theo quy định.

– Phối hợp với Trung tâm HTSV và QHDN, các Khoa tổ chức tập huấn kỹ năng, tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tham quan doanh nghiệp, kiến tập thực tập và việc làm cho sinh viên.

  2.3 Công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, PCTP và các TNXH

– Triển khai thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Quyết định số: 3957 /QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.

– Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn Trường đặt trụ sở và  nơi SV tạm trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho SV, giải quyết các vụ việc có liên quan đến SV.

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, PCMT, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến SV, hướng dẫn SV chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế; phát hiện và xử lý SV có hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, …

– Tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội, kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho SV.

– Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 về việc ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, SV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. Thông tư Số: 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 06 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác học sinh, SV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

  2.4 Thực hiện các chế độ, chính sách đối với SV

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với SV về hỗ trợ chế độ học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến SV.

– Tổ chức thực hiện các chế độ của nhà Trường đối với SV bệnh tật, khuyết tật, SV diện chính sách, SV có hoàn cảnh khó khăn… giúp SV có điều kiện học tập tốt, rèn luyện tốt.

 2.5 Thực hiện công tác hành chính

– Tổ chức tiếp nhận SV mới nhập học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo và nhà trường.

– Cấp thẻ SV, thẻ BHYT, Bảo hiểm thân thể  và các chế độ chính sách khác cho SV.

– Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ SV theo nội dung của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến SV như xác nhận là SV của Trường để SV được vay tín dụng đào tạo và SV thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước; giới thiệu SV với công an xã để đăng ký tạm trú và đề nghị nhận xét đối với từng SV ngoại trú về thái độ công dân, ý thức chấp hành pháp luật và quan hệ với nhân dân địa phương cuối mỗi học kỳ; thường trực tiếp SV và hướng dẫn SV đến các Phòng, Khoa liên quan hoặc Ban Giám hiệu (nếu xét thấy cần thiết) để giải quyết các yêu cầu của SV.

– Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến SV để giải quyết hoặc báo cáo Ban Giám hiệu giải quyết.

– Tổ chức đối thoại giữa SV với Ban Giám hiệu và các trưởng Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn…

  2.6 Tiếp nhận và xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại của SV

– Tiếp nhận các đơn thư tố cáo, khiếu nại của SV, giải quyết các vấn đề có liện quan đến SV.

– Phối hợp với phòng Thanh tra đào tạo tiến hành xác minh, kiểm tra những trường hợp SV tố cáo, khiếu nại và phản hồi kịp thời cho SV, báo cáo Ban Giám hiệu xin ý kiến chỉ đạo những trường hợp SV vi phạm qui chế, vi phạm pháp luật…

  2.7 Công tác phối hợp

  2.7.1 Phối hợp nội bộ

 2.7.1.1 Phối hợp với các khoa

– Quản lý thông tin, dữ liệu, hồ sơ SV;

– Thực hiện chế độ chính sách cho SV;

– Đánh giá rèn luyện SV;

– Quản lý giờ giấc học tập, thi cử của SV;

– Quản lý việc chấp hành các quy chế, quy định và nội quy của Trường.

 2.7.1.2 Phối hợp với Phòng TC-HC

– Tổ chức các hoạt động, các sự kiện của nhà trường;

– Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, chăm sóc cảnh quan môi trường…;

– Triển khai công tác đảm bảo ANTT trường học, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội liên quan đến CB-GV và SV;

– Thực hiện công tác y tế học đường, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn lao động, thiên tai lũ lụt…;

– Quản lý nhân sự của Phòng.

– Phối hợp trong công tác văn thư, lưu trữ…

 2.7.1.3 Phối hợp với Phòng Quản lý thiết bị – Tài sản

– Cơ sở vật chất phục vụ công việc của Phòng;

– Cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt của sinh viên;

– Tổ chức các sự kiện, các hoạt động của nhà trường;

– Tổ chức bảo vệ CSVC của trường, PCCC và CNCH.

 2.7.1.4 Phối hợp với Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông

– Tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp;

– Quản lý thông tin, dữ liệu sinh viên;

– Chụp ảnh, viết bài truyền thông cho các hoạt động liên quan đến công tác chính trị và sinh viên của trường.

– Lưu trữ hồ sơ sinh viên chính quy.

2.7.1.5 Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo

– Tuyên truyền các quy chế về đào tạo, chương trình học, lịch học…;

– Tổ chức lễ tốt nghiệp cho SV;

– Thực hiện chế độ chính sách về học bổng khuyến khích học tập;

– Quản lý và khai thác dữ liệu SV.

 2.7.1.6 Phối hợp Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

– Tuyên truyền các quy chế về thi cử, điều kiện tốt nghiệp…;

– Kiểm tra, xác nhận, thay đổi dữ liệu về điểm số của SV khi có thay đổi theo sự chỉ đạo của BGH;

– Phối hợp xử lý các vấn đề có liên quan đến SV về dữ liệu SV.

2.7.1.7 Phối hợp với Phòng KH-TC

– Giải quyết các chế độ chính sách về miễn, giảm học phí;

– Thực hiện chế độ BHYT, BHTT cho SV;

– Tuyên truyền, đôn đốc SV đóng học phí, lệ phí đúng thời hạn quy định;

– Tổ chức các hoạt động, sự kiện của Nhà trường theo sự phân công của BGH.

 2.7.1.8 Phối hợp với Đoàn TN – Hội SV

– Tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT cho SV, các hoạt động tình nguyện… tổ chức đánh giá ngày công tác xã hội;

– Tổ chức các sự kiện, các lễ hội của Trường;

– Tổ chức đánh giá SV 5 tốt, Sao tháng giêng, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác…;

– Tổ chức rèn luyện kỹ năng, xây dựng và quản lý các CLB, Đội, Nhóm…

– Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hoạt động tư vấn, giáo dục kỹ năng, nghề nghiệp, đạo đức, lối sống… cho SV.

 2.7.1.9 Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

– Tổ chức các hoạt động giới thiệu thực tập viên, hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển thực tập viên, tuyển lao động là SV;

– Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên;

– Tập huấn kỹ năng mềm cho SV.

            Ngoài ra, Phòng CT CT-SV phối hợp với các đơn vị khác triển khai các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

 7.2 Phối hợp bên ngoài

– Phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Vĩnh Long trong công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy trong SV, xây dựng các mô hình tự quản, tự phòng, đảm bảo trường Đại học Cửu Long không ma túy.

– Phối hợp với CA tỉnh, huyện, CA các xã, Đồn công an KCN Hòa Phú trong công tác đảm bảo ANTT, ATGT, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

– Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng. Kịp thời cung cấp thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho SV và CB-GV.

– Phối hợp với Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tuyên truyền, tập huấn về công tác PC TNXH cho sinh viên.

– Phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV-AIDS tuyên truyền các hoạt động về phòng chống lây nhiễm HIV-AIDS cho sinh viên.

Nguồn: Phòng Công tác Chính trị Sinh viên