Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ ĐH chính quy Khóa 20

Quyết định số 857a/QĐ-ĐHCL, ngày 26/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long về việc ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ ĐH chính quy Khóa 20: XEM CHI TIẾT